论文

一、国际顶级期刊、会议


 1. Di Chai, Leye Wang, Junxue Zhang, Liu Yang, Shuowei Cai, Kai Chen, Qiang Yang: Practical Lossless Federated Singular Vector Decomposition over Billion-Scale Data. KDD 2022: 46-55

 2. Xu Chu, Yujie Jin, Wenwu Zhu *, Yasha Wang *, Xin Wang *, Shanghang Zhang and Hong Mei; (2022, June). DNA: Domain Generalization with Diversified Neural Averaging. In International Conference on Machine Learning (pp. 4010-4034). PMLR.

 3. Jinhao Dong, Yiling Lou, Qihao Zhu, Zeyu Sun, Zhilin Li, Wenjie Zhang, Dan Hao: FIRA: Fine-Grained Graph-Based Code Change Representation for Automated Commit Message Generation. ICSE 2022: 970-981

 4. Sicong Dong, Xupeng Miao, Pengkai Liu, Xin Wang, Bin Cui, Jianxin Li: HET-KG: Communication-Efficient Knowledge Graph Embedding Training via Hotness-Aware Cache. ICDE 2022: 1754-1766

 5. Fangcheng Fu, Huanran Xue, Yong Cheng, Yangyu Tao, Bin Cui: BlindFL: Vertical Federated Machine Learning without Peeking into Your Data. SIGMOD Conference 2022: 1316-1330

 6. Fangcheng Fu, Xupeng Miao, Jiawei Jiang, Huanran Xue, Bin Cui: Towards Communication-efficient Vertical Federated Learning Training via Cache-enabled Local Update. Proc. VLDB Endow. 15(10): 2111-2120 (2022)

 7. Kai Gao and Zhixing Wang and Audris Mockus and Minghui Zhou (2022) On the Variability of Software Engineering Needs for Deep Learning: Stages, Trends, and Application Types IEEE Trans. Software Eng., DOI: 10.1109/TSE.2022.3163576

 8. Ruiyang Gao, Wenwei Li, Yaxiong Xie, Enze Yi, Leye Wang, Dan Wu, and Daqing Zhang. 2022. Towards Robust Gesture Recognition by Characterizing the Sensing Quality of WiFi Signals. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 6, 1, Article 11 (March 2022), 26 pages. https://doi.org/10.1145/3517241

 9. Jiawei Jiang, Yusong Hu, Xiaosen Li, Wen Ouyang, Zhitao Wang, Fangcheng Fu, Bin Cui: Analyzing Online Transaction Networks with Network Motifs. KDD 2022: 3098-3106

 10. Lin Jiang, Hui Liu, He Jiang, Lu Zhang and Hong Mei, “Heuristic and Neural Network based Prediction of Project-Specific API Member Access,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 48, No. 4, April 2022, pp. 1249-1267.

 11. Yanjie Jiang, Hui Liu, Yuxia Zhang, Weixing Ji, Hao Zhong, and Lu Zhang, "Do Bugs Lead to Unnaturalness of Source Code?" Proceedings of 21st ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), November 14-18, 2022, pp..

 12. Yanjie Jiang, Hui Liu, Jiahao Jin, and Lu Zhang, “Automated Expansion of Abbreviations Based on Semantic Relation and Transfer Expansion,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 48, No. 2, February 2022, pp. 519-537.

 13. Yujie Jin, Xu Chu, Yasha Wang *, Wenwu Zhu; Domain Generalization through the Lens of Angular Invariance. the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-22); 2022

 14. Hongzheng Li, Yingxia Shao, Junping Du, Bin Cui, Lei Chen:An I/O-Efficient Disk-based Graph System for Scalable Second-Order Random Walk of Large Graphs. Proc. VLDB Endow. 15(8): 1619-1631 (2022)

 15. Huoran Li, Fuqi Lin, Xuan Lu, Chenren Xu, Gang Huang, Jun Zhang, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu, Systematic Analysis of Fine-Grained Mobility Prediction With On-Device Contextual Data, IEEE Transactions on Mobile Computing, 21(3): 1096-1109, 2022

 16. Yang Li, Yu Shen, Huaijun Jiang, Wentao Zhang, Jixiang Li, Ji Liu, Ce Zhang, Bin Cui: Hyper-Tune: Towards Efficient Hyper-parameter Tuning at Scale. Proc. VLDB Endow. 15(6): 1256-1265 (2022)

 17. Yang Li, Dan Wu, Jie Zhang, Xuhai Xu, Yaxiong Xie, Tao Gu, and Daqing Zhang, DiverSense: Maximizing Wi-Fi Sensing Range Leveraging Signal Diversity, Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 6(2): 1-28, DOI 10.1145/3536393

 18. Zhixing Li and Yue Yu and Minghui Zhou and Tao Wang and Gang Yin and Long Lan and Huaimin Wang (2022) Redundancy, Context, and Preference: An Empirical Study of Duplicate Pull Requests in OSS Projects IEEE Trans. Software Eng. 48(4), DOI: 10.1109/TSE.2020.3018726

 19. Bo Liang, Purui Wang, Renjie Zhao, Heyu Guo, Pengyu Zhang, Junchen Guo, Shunming Zhu, Hongqiang Harry Liu, Xinyu Zhang, Chenren Xu. RF-CHORD: Towards Deployable RFID Localization System for Logistics Network, USENIX NSDI 2023

 20. Qingyuan Liang, Zeyu Sun, Qihao Zhu, Wenjie Zhang, Lian Yu, Yingfei Xiong, Lu Zhang. Lyra: A Benchmark for Turducken-Style Code Generation. IJCAI'22: 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence, July 2022.

 21. Bingyan Liu, Yifeng Cai, Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Leye Wang, Ding Li, Yao Guo, Xiangqun Chen, "DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios", UbiComp 2022. (Also Published in ACM IMWUT 2021)

 22. Fang Liu, Ge Li, Zhiyi Fu, Shuai Lu, Yiyang Hao, Zhi Jin, Learning to Recommend Method Names with Global Context, Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 23. Hui Liu, Mingzhu Shen, Jiaqi Zhu, Nan Niu, Ge Li, and Lu Zhang, “Deep Learning Based Program Generation from Requirements Text: Are We There Yet?” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 48, No. 4, April 2022, pp. 1268-1289.

 24. M. Ma, J-B. Zhang, P. Wang*, “DePo: Dynamically Offload Expensive Event Processing to the Edge of Cyber-Physical Systems”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,33(9),2120-2132,3135441(20229,SCI检索, CCF A类期刊, 影响因子3.757)

 25. Xupeng Miao, Lingxiao Ma, Zhi Yang, Yingxia Shao, Bin Cui, Lele Yu, Jiawei Jiang: CuWide: Towards Efficient Flow-Based Training for Sparse Wide Models on GPUs. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 34(9): 4119-4132 (2022)

 26. Xupeng Miao, Yining Shi, Hailin Zhang, Xin Zhang, Xiaonan Nie, Zhi Yang, Bin Cui: HET-GMP: A Graph-based System Approach to Scaling Large Embedding Model Training. SIGMOD Conference 2022: 470-480

 27. Yunzhe Ni, Feng Qian, Taide Liu, Yihua Cheng, Zhiyao Ma, Jing Wang, Zhongfeng Wang, Gang Huang, Xuanzhe Liu, Chenren Xu. POLYCORN: Data-driven Cross-layer Multipath Networking for High-speed Railway through Composable Schedulerlets, USENIX NSDI 2023

 28. Niaonan Nie, Xupeng Miao, Zhi Yang, Bin Cui: TSPLIT: Fine-grained GPU Memory Management for Efficient DNN Training via Tensor Splitting. ICDE 2022: 2615-2628

 29. Sijie Shen, Xiang Zhu, Yihong Dong, Qizhi Guo, Yankun Zhen, Ge Li, Incorporating Domain Knowledge through Task Augmentation for Front-End JavaScript Code Generation, Proceedings of The ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), Singapore, 14th - 16th November 2022.

 30. Lin Shi, Fangwen Mu, Xiao Chen, Song Wang, Junjie Wang, Ye Yang, Ge Li, Xin Xia, Qing Wang, We Building on the Rock? On the Importance of Data Preprocessing for Code Summarization, Proceedings of The ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), Singapore, 14th - 16th November 2022.

 31. Ke Sun, Yifan Zhao, Dan Hao, Lu Zhang, Static Type Recommendation for Python, the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, 2022.

 32. Zeyu Sun, Jie Zhang, Yingfei Xiong, Mark Harman, Mike Papadakis, Lu Zhang. Improving Machine Translation Systems via Isotopic Replacement. ICSE'22: 44th International Conference on Software Engineering, May 2022.

 33. Zeyu Sun, Wenjie Zhang, Lili Mou, Qihao Zhu, Yingfei Xiong, Lu Zhang. Preferential Labeling for Unattributed Node Classification in GNNs. AAAI'22: 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence, February 2022.

 34. Xin Tan and Kai Gao and Minghui Zhou* and Li Zhang (2022) An Exploratory Study of Deep Learning Supply Chain ICSE '22: 44th International Conference on Software Engineering, Pittsburgh, PA, USA, May 21–29, 2022, DOI: 10.1145/351003.3510199

 35. Chao Wang and Hao He and Uma Pal and Darko Marinov and Minghui Zhou* (2022) Suboptimal Comments in Java Projects: From Independent Comment Changes to Commenting Practices ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, DOI: 10.1145/3546949

 36. Lei Wang, Wei Li, Ke Sun, Fusang Zhang, Tao Gu, Chenren Xu, and Daqing Zhang. 2022. LoEar: Push the Range Limit of Acoustic Sensing for Vital Sign Monitoring. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 6, 3, Article 145 (September 2022), 24 pages. https://doi.org/10.1145/3550293

 37. Qipeng Wang, Mengwei Xu, Chao Jin, Xinran Dong, Jinliang Yuan, Gang Huang, Xin Jin, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu, Melon: Breaking the Memory Wall for Resource-Efficient On-Device Machine Learning, Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys'22), 2022

 38. Xuanzhi Wang, Kai Niu, Jie Xiong, Bochong Qian, Zhiyun Yao, Tairong Lou, and Daqing Zhang. 2022. Placement Matters: Understanding the Effects of Device Placement for WiFi Sensing. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 6, 1, Article 32 (March 2022), 25 pages. https://doi.org/10.1145/3517237

 39. Anjiang Wei, Pu Yi, Zhengxi Li, Tao Xie, Darko Marinov, and Wing Lam. Preempting Flaky Tests via Non-Idempotent-Outcome Tests. In Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), Pittsburgh, PA, May 2022.

 40. Zhengkai Wu, Vu Le, Ashish Tiwari, Sumit Gulwani, Arjun Radhakrishna, Ivan Radi?ek, Gustavo Soares, Xinyu Wang, Zhenwen Li, and Tao Xie. NL2Viz: Natural Language to Visualization via Constrained Syntax-Guided Synthesis. In Proceedings of the 30th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2022), Singapore, November 2022.

 41. Wenxin Xiao and Hao He and Weiwei Xu and Xin Tan and Jinhao Dong and Minghui Zhou* (2022) Recommending Good First Issues in GitHub OSS Projects 44th International Conference on Software Engineering, ICSE 2022, May 21-29, 2022, Pittsburgh, PA, USA, DOI: 10.1145/3510003.3510196

 42. Xu Xie, Fei Sun, Zhaoyang Liu, Shiwen Wu, Jinyang Gao, Jiandong Zhang, Bolin Ding, Bin Cui: Contrastive Learning for Sequential Recommendation. ICDE 2022: 1259-1273

 43. Yingfei Xiong, Bo Wang. L2S: a Framework for Synthesizing the Most Probable Program under a Specification. TOSEM: ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 31, Issue 3, pp 1-45, July 2022.

 44. Chenren Xu, Shuang Jiang, Guojie Luo, Guangyu Sun, Ning An, Gang Huang, Xuanzhe Liu. The Case for FPGA-Based Edge Computing. IEEE Transactions on Mobile Computing, 21(7): 2610-2619, 2022

 45. Daliang Xu, Mengwei Xu, Qipeng Wang, Shangguang Wang,  Yun Ma,  Kang Huang, Gang Huang, Xin Jin, Xuanzhe Liu, Mandheling: Mixed-Precision On-Device DNN Training with DSP Offloading, Proceedings of the Annual International Conference on Mobile Computing and Networking(MobiCom'22), 2022

 46. Kun Yan, Chenbin Zhang, Jun Hou, P. Wang*, Zied Bouraoui, Shoaib Jameel, and Steven Schockaert. "Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention". In: AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). (20223,EI检索,CCF A类会议)

 47. Hao Yu, Xing Hu, Ge Li, Tao Xie, Ying Li, and Qianxiang Wang. Assessing and Improving an Evaluation Dataset for Detecting Semantic Code Clones via Deep Learning. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 31(4), Article No.: 62, pages 1–25, October 2022.

 48. Hao Yu, Yiling Lou, Ke Sun, Dezhi Ran, Tao Xie, Dan Hao, Ying Li, Ge Li, Qianxiang Wang, Automated Assertion Generation via Information Retrieval and Its Integration with Deep Learning, Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 49. Muhan Zeng, Yiqian Wu, Zhentao Ye, Yingfei Xiong, Xin Zhang, and Lu Zhang, "Fault Localization via Efficient Probabilistic Modeling of Program Semantics," Proceedings of 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), May 2022, pp. 958-969.

 50. Chaohe Zhang, Xu Chu, Liantao MaYinghao ZhuYasha Wang *, Wang Jiangtao and Zhao Junfeng(2022, August). M3Care: Learning with Missing Modalities in Multimodal Healthcare Data. In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 2418-2428).

 51. Cheng Zhang, Xueying Ma, Xuedong Zheng, Yonggang Ke, Kuiting Chen, Dongsheng Liu, Zuhong Lu, Jing Yang, Hao Yan. Programmable Allosteric DNA Regulations for Molecular Networks and Nanomachines. Science Advances, 2022. (IF: 14.9)

 52. Fusang Zhang, Jie Xiong, Zhaoxin Chang, Junqi Ma, and Daqing Zhang. 2022. Mobi2Sense: empowering wireless sensing with mobility. In Proceedings of the 28th Annual International Conference on Mobile Computing And Networking (MobiCom '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 268-281. https://doi.org/10.1145/3495243.3560518

 53. Haojie Zhang, Ge Li, Jia Li, Zhongjin Zhang, Yuqi Zhu, Zhi Jin, Fine-Tuning Pre-Trained Language Models Effectively by Optimizing Subnetworks Adaptively, NeurIPS 2022

 54. Huangzhao Zhang, Zhiyi Fu, Ge Li, Lei Ma, Zhehao Zhao, Hua'an Yang, Yizhe Sun, Yang Liu, Zhi Jin, Towards Robustness of Deep Program Processing Models—Detection, Estimation, and Enhancement, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), Vol. 31, Iss. 3, Article No. 50, July, 2022, pp 1–40.

 55. Renrui Zhang, Ziyu Guo, Wei Zhang, Kunchang Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Yu Qiao, Peng Gao, Hongsheng Li: PointCLIP: Point Cloud Understanding by CLIP. CVPR 2022: 8542-8552

 56. Wentao Zhang, Zheyu Lin, Yu Shen, Yang Li, Zhi Yang, Bin Cui: Deep and Flexible Graph Neural Architecture Search. ICML 2022: 26362-26374

 57. Wentao Zhang, Yu Shen, Zheyu Lin, Yang Li, Xiaosen Li, Wen Ouyang, Yangyu Tao, Zhi Yang, Bin Cui: PaSca: A Graph Neural Architecture Search System under the Scalable Paradigm. WWW 2022: 1817-1828

 58. Wentao Zhang, Zeang Sheng, Mingyu Yang, Yang Li, Yu Shen, Zhi Yang, Bin Cui: NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning. ICML 2022: 26467-26483

 59. Xing Zhang, Zhenjiang Hu, Towards Bidirectional Live Programming for Incomplete Programs, 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 60. Xinyi Zhang, Zhuo Chang, Yang Li, Hong Wu, Jian Tan, Feifei Li, Bin Cui: Facilitating Database Tuning with Hyper-Parameter Optimization: A Comprehensive Experimental Evaluation. Proc. VLDB Endow. 15(9): 1808-1821 (2022)

 61. Xinyi Zhang, Hong Wu, Yang Li, Jian Tan, Feifei Li, Bin Cui: Towards Dynamic and Safe Configuration Tuning for Cloud Databases. SIGMOD Conference 2022: 631-645

 62. Yunfan Zhang, Ruidong Zhu, Yingfei Xiong, Tao Xie. Efficient Synthesis of Method Call Sequences for Test Generation and Bounded Verification. ASE'22: 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, October 2022.

 63. Yuxia Zhang, Hui Liu, Xin Tan, Minghui Zhou, Zhi Jin, Jiaxin Zhu, Turnover of Companies in OpenStack: Prevalence and Rationale, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 31 Issue 4, Article 75 (July 2022), 24 pages, https://doi.org/10.1145/3510849.

 64. Zhen Zhang, Shuai Zheng, Yida Wang, Justin Chiu, George Karypis, Trishul Chilimbi, Mu Li, Xin JinMiCS: Near-linear Scaling for Training Gigantic Model on Public CloudVery Large Data Bases ( VLDB'22), 2022

 65. Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Jindong Wang, Bingyan Liu, Ding Li, Xiangqun Chen, Yao Guo, Yunxin Liu, "ReMoS: Reducing Defect Inheritance in Transfer Learning via Relevant Model Slicing", ICSE 2022.

 66. Yihao Zhao, Yuanqiang Liu, Yanghua Peng, Yibo Zhu, Xuanzhe Liu, Xin Jin, Multi-Resource Interleaving for Deep Learning Training, Proceedings of the ACM International Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication(SIGCOMM'22), 2022

 67. Naiqian Zheng, Mengqi Liu, Ennan Zhai, Hongqiang Harry Liu, Yifan Li, Kaicheng Yang, Xuanzhe Liu, Xin Jin, Meissa: Scalable Network Testing for Programmable Data Planes, Proceedings of the ACM International Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication(SIGCOMM'22), 2022

 68. Jianyi Zhou, Junjie Chen, Dan Hao: Parallel Test Prioritization. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 31(1): 8:1-8:50 (2022)

 69. Hang Zhu, Tao Wang, Yi Hong, Dan R.K. Ports, Anirudh Sivaraman, Xin JinNetVRM: Virtual Register Memory for Programmable Networks USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI'22), 2022

 70. Jie Zhu, Leye Wang, Xiao Han: Safety and Performance, Why not Both? Bi-Objective Optimized Model Compression toward AI Software Deployment. ASE (2022)

 71. Qihao Zhu, Zeyu Sun, Wenjie Zhang, Yingfei Xiong, Lu Zhang. Grape: Grammar Preserving Rule Embedding. IJCAI'22: 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence, July 2022.

 72. Daming Zou, Yuchen Gu, Yuanfeng Shi, Mingzhe Wang, Yingfei Xiong, Zhendong Su. Oracle-Free Repair Synthesis for Floating-Point Programs. OOPSLA'22: the OOPSLA issue of the Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), December 2022.


二、国际期刊

 1. Yang Bai, Yang Li, Yu Shen, Mingyu Yang, Wentao Zhang, Bin Cui: AutoDC: an automatic machine learning framework for disease classification. Bioinform. 38(13): 3415-3421 (2022)

 2. Di Chai, Leye Wang, Kai Chen, Qiang Yang: Efficient Federated Matrix Factorization Against Inference Attacks. ACM Trans. Intell. Syst. Technol. 13(4): 59:1-59:20 (2022)

 3. Chao Chen, Abdelsalam Sumi Helal, Zhi Jin, Mingyue Zhang, Choonhwa Lee, IoTranx: Transactions for Safer Smart Spaces, ACM Transactions on Cyber Physical Systems, 6(1): 1-26, 2022

 4. Congzhou Chen, Jin Xu*, Luoshan Ruan, Haiyan Zhao, Xin Li, Xiaolong Shi*. DNA Origami Frame Filled with Two Types of Single-Strand Tiles. NanoScale, 2022, 14(14): 5340-5346. 封面文章

 5. Xiaohong Chen, Qianqian Liu, Frédéric Mallet, Qin Li, Shubin Cai, Zhi Jin, Formally verifying consistency of sequence diagrams for safety critical systems. Science of Computer Programming 216: 102777 (2022)

 6. Wenjie Chu, Wei Zhang, Haiyan Zhao, Zhi Jin, Hong Mei: Massive self-organized shape formation in grid environments. Sci. China Inf. Sci. 65(6): 1-2 (2022).

 7. Fangcheng Fu, Xupeng Miao, Jiawei Jiang, Huanran Xue, Bin Cui: Towards Communication-efficient Vertical Federated Learning Training via Cache-enabled Local Update. Proc. VLDB Endow. 15(10): 2111-2120 (2022)

 8. Kai Gao and Zhixing Wang and Audris Mockus and Minghui Zhou (2022) On the Variability of Software Engineering Needs for Deep Learning: Stages, Trends, and Application Types IEEE Trans. Software Eng., DOI: 10.1109/TSE.2022.3163576

 9. Lin Jiang, Hui Liu, He Jiang, Lu Zhang and Hong Mei, “Heuristic and Neural Network based Prediction of Project-Specific API Member Access,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 48, No. 4, April 2022, pp. 1249-1267.

 10. Yanjie Jiang, Hui Liu, Jiahao Jin, and Lu Zhang, “Automated Expansion of Abbreviations Based on Semantic Relation and Transfer Expansion,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 48, No. 2, February 2022, pp. 519-537.

 11. Bowen Li, Xin Peng, Qilin Xiang, Hanzhang Wang, Tao Xie, Jun Sun, and Xuanzhe Liu. Enjoy Your Observability: An Industrial Survey of Microservice Tracing and Analysis. Empirical Software Engineering, volume 27, Article number: 25, 2022.

 12. Hongzheng Li, Yingxia Shao, Junping Du, Bin Cui, Lei Chen:An I/O-Efficient Disk-based Graph System for Scalable Second-Order Random Walk of Large Graphs. Proc. VLDB Endow. 15(8): 1619-1631 (2022)

 13. Huoran Li, Fuqi Lin, Xuan Lu, Chenren Xu, Gang Huang, Jun Zhang, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu, Systematic Analysis of Fine-Grained Mobility Prediction With On-Device Contextual Data, IEEE Transactions on Mobile Computing, 21(3): 1096-1109, 2022

 14. Yang Li, Yu Shen, Huaijun Jiang, Wentao Zhang, Jixiang Li, Ji Liu, Ce Zhang, Bin Cui: Hyper-Tune: Towards Efficient Hyper-parameter Tuning at Scale. Proc. VLDB Endow. 15(6): 1256-1265 (2022)

 15. Zhixing Li and Yue Yu and Minghui Zhou and Tao Wang and Gang Yin and Long Lan and Huaimin Wang (2022) Redundancy, Context, and Preference: An Empirical Study of Duplicate Pull Requests in OSS Projects IEEE Trans. Software Eng. 48(4), DOI: 10.1109/TSE.2020.3018726

 16. Fang Liu, Ge Li, Bolin Wei, Xin Xia, Zhiyi Fu, Zhi Jin, A Unified Multi-task Learning Model for AST-level and Token-level Code Completion, Empirical Software Engineering, Vol. 27, Iss. 4, Apr. 18, 2022, pp. 1-38.

 17. Hui Liu, Mingzhu Shen, Jiaqi Zhu, Nan Niu, Ge Li, and Lu Zhang, “Deep Learning Based Program Generation from Requirements Text: Are We There Yet?” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 48, No. 4, April 2022, pp. 1268-1289.

 18. Liu Yi, Ma Yun, Xiao Xusheng, Xie Tao, Liu Xuanzhe, LegoDroid: Flexible Android Apps Decomposition and Instant Installation, SCIENCE CHINA Information Sciences, 2022, DOI 10.1007/s11432-021-3528-7.

 19. Yixing Luo, Yuan Zhou, Haiyan Zhao, Zhi Jin, Tianwei Zhang, Yang Liu, Danny Barthaud, Yijun Yu: Online adaptation for autonomous unmanned systems driven by requirements satisfaction model. Softw. Syst. Model. 21(4): 1295-1319 (2022)

 20. F. Ma, P. Wang*, Xudong Luo,“Random Walks on Stochastic Generalized Vicsek Fractal Networks: Analytic Solution and Simulations“,IEEE Transactions on Network Science and Engineering. DOI: 10.1109/TNSE.2022.3141220 (20226,SCI检索, 影响因子5.033)

 21. F. Ma,P. Wang*,“Mean first-passage time for random walks on random growth tree networks”,Phys. Rev. E.105, 014307 (2022) (20221,SCI检索, 影响因子2.707)

 22. Fei Ma, Xudong Luo,P. Wang*, “Stochastic growth tree networks with an identical fractal dimension: Construction and mean hitting time for random walks”,Chaos 32, 063123 (2022)(20226,SCI检索, 影响因子3.7)

 23. Mingyuan Ma, Sen Na, Xiaolu Zhang, Congzhou Chen, Jin Xu. SFGAE: a self-feature-based graph auto encoder model for miRNA–disease associations prediction[J]. Briefings in Bioinformatics, 2022, 23(5): bbac340.

 24. M. Ma, J-B. Zhang, P. Wang*, “DePo: Dynamically Offload Expensive Event Processing to the Edge of Cyber-Physical Systems”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,33(9),2120-2132,3135441(20229,SCI检索, CCF A类期刊, 影响因子3.757)

 25. Xupeng Miao, Lingxiao Ma, Zhi Yang, Yingxia Shao, Bin Cui, Lele Yu, Jiawei Jiang: CuWide: Towards Efficient Flow-Based Training for Sparse Wide Models on GPUs. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 34(9): 4119-4132 (2022)

 26. K. Niu, X. Wang, F. Zhang, R. Zheng, Z. Yao and D. Zhang, "Rethinking Doppler Effect for Accurate Velocity Estimation With Commodity WiFi Devices," in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 40, no. 7, pp. 2164-2178, July 2022, doi: 10.1109/JSAC.2022.3155523.

 27. Xin Tan and Minghui Zhou (2022) Scaling Open Source Software Communities: Challenges and Practices of Decentralization, IEEE Softw. 39(1), DOI: 10.1109/MS.2020.3025959

 28. Chao Wang and Hao He and Uma Pal and Darko Marinov and Minghui Zhou* (2022) Suboptimal Comments in Java Projects: From Independent Comment Changes to Commenting Practices ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, DOI: 10.1145/3546949

 29. Leye Wang: The principle of least sensing: a privacy-friendly sensing paradigm for urban big data analytics. XRDS 28(3): 56-59 (2022)

 30. Wang Y, Zhao Q, Ma M, Xu J. Decoding Structure–Odor Relationship Based on Hypergraph Neural Network and Deep Attentional Factorization Machine[J]. Applied Sciences, 2022, 12(17): 8777. (Applied Sciences, SCI, 国际期刊)

 31. Wang Y, Zhao Q. Multi-Order Hypergraph Convolutional Neural Network for Dynamic Social Recommendation System[J]. IEEE Access, 2022, 10: 87639-87649. (IEEE Access, SCI, 国际期刊)

 32. Ruifeng Xie, Zhenjiang Hu, Generic Recursive Lens Combinators and Their Calculation Laws, Theoretical Computer Science (TCS), Volume 913, 20 April 2022, Pages 113-137.

 33. Yingfei Xiong, Yongqiang Tian, Yepang Liu, Shing-Chi Cheung. Toward Actionable Testing of Deep Learning Models. Science China, Information Sciences, Accepted, September 2022

 34. Yingfei Xiong, Bo Wang. L2S: a Framework for Synthesizing the Most Probable Program under a Specification. TOSEM: ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 31, Issue 3, pp 1-45, July 2022.

 35. Chenren Xu, Shuang Jiang, Guojie Luo, Guangyu Sun, Ning An, Gang Huang, Xuanzhe Liu. The Case for FPGA-Based Edge Computing. IEEE Transactions on Mobile Computing, 21(7): 2610-2619, 2022

 36. Jin Xu, Congzhou Chen, Xiaolong Shi*. Graph Computation Using Algorithmic Self-Assembly of DNA Molecules. ACS Synthetic Biology, 2022117):2456-2463.

 37. Bo Yang, Xiuyin Ma, Chunhui Wang, Haoran Guo, Huai Liu, Zhi Jin, User Story Clustering in Agile Development: a Framework and an Empirical Study, Frontiers of Computer Science (accepted), DOI: 10.1007/s11704-022-8262-9

 38. Hao Yu, Xing Hu, Ge Li, Tao Xie, Ying Li, and Qianxiang Wang. Assessing and Improving an Evaluation Dataset for Detecting Semantic Code Clones via Deep Learning. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 31(4), Article No.: 62, pages 1–25, October 2022.

 39. Cheng Zhang, Xueying Ma, Xuedong Zheng, Yonggang Ke, Kuiting Chen, Dongsheng Liu, Zuhong Lu, Jing Yang, Hao Yan. Programmable Allosteric DNA Regulations for Molecular Networks and Nanomachines. Science Advances, 2022. (IF: 14.9)

 40. Huangzhao Zhang, Zhiyi Fu, Ge Li, Lei Ma, Zhehao Zhao, Hua'an Yang, Yizhe Sun, Yang Liu, Zhi Jin, Towards Robustness of Deep Program Processing Models—Detection, Estimation, and Enhancement, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), Vol. 31, Iss. 3, Article No. 50, July, 2022, pp 1–40.

 41. J. Zhang, Y. Li, H. Xiong, D. Dou, C. Miao and D. Zhang, "HandGest: Hierarchical Sensing for Robust-in-the-Air Handwriting Recognition With Commodity WiFi Devices," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 19, pp. 19529-19544, 1 Oct.1, 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3170157.

 42. Xinyi Zhang, Zhuo Chang, Yang Li, Hong Wu, Jian Tan, Feifei Li, Bin Cui: Facilitating Database Tuning with Hyper-Parameter Optimization: A Comprehensive Experimental Evaluation. Proc. VLDB Endow. 15(9): 1808-1821 (2022)

 43. Yuxia Zhang and Hao He and Minghui Zhou (2022) Commercial Participation in OpenStack: Two Sides of a Coin, Computer 55(2), DOI: 10.1109/MC.2021.3133052

 44. Yuxia Zhang, Hui Liu, Xin Tan, Minghui Zhou, Zhi Jin, Jiaxin Zhu, Turnover of Companies in OpenStack: Prevalence and Rationale, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 31 Issue 4, Article 75 (July 2022), 24 pages, https://doi.org/10.1145/3510849.

 45. Zhehao Zhao, Bo Yang, Ge Li, Huai Liu, Zhi Jin, Precise Learning of Source Code Contextual Semantics via Hierarchical Dependence Structure and Graph Attention Networks, Journal of Systems and Software (JSS), Volume 184, Feb. 1st, 2022, pp. 111108.

 46. Jianyi Zhou, Junjie Chen, Dan Hao: Parallel Test Prioritization. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 31(1): 8:1-8:50 (2022)

 47. Minghui Zhou and Xinwei Hu and Wei Xiong (2022) openEuler: Advancing a Hardware and Software Application Ecosystem IEEE Softw. 39(2), DOI: 10.1109/MS.2021.3132138

 48. Zhou Yangyang, Zhao Dongyang, Ma Mingyuan, Xu Jin. Total coloring of recursive maximal planar graphs. Theoretical Computer Science, 2022, 909: 12-18.

 49. Zhou Yangyang, Zhao Dongyang, Ma Mingyuan, Xu Jin. Total coloring of dumbbell maximal planar graphs. Mathematics, 2022, 10(6): 912.

 

三、国际会议

 1. Tingzhu Bi, Yicheng Pan, Xinrui Jiang, Meng Ma* and Ping Wang*,“VECROsim: A Versatile Metric-oriented Microservice Fault Simulation System”.IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering(20228,EI检索,CCF B类会议)

 2. Di Chai, Leye Wang, Junxue Zhang, Liu Yang, Shuowei Cai, Kai Chen, Qiang Yang: Practical Lossless Federated Singular Vector Decomposition over Billion-Scale Data. KDD 2022: 46-55

 3. Jiazun Chen, Jun Gao: VICS-GNN: A Visual Interactive System for Community Search via Graph Neural Network. ICDE 2022: 3150-3153

 4. Zhengyin Chen, Wenpin Jiao. A proactive self-adaptation approach for software systems based on environment-aware model predictive control. QRS 2022 (The 22nd IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security)

 5. Zhengyin Chen, Kun Liu, Wenpin Jiao. A Genetic Algorithm for Causal Discovery Based on Structural Causal Model. CAIAI 2022 (CAAI International Conference on Artificial Intelligence 2022), 获最佳论文奖提名,推荐到CAAI Transactions on Intelligence Technology发表.

 6. Xu Chu, Yujie Jin, Wenwu Zhu *, Yasha Wang *, Xin Wang *, Shanghang Zhang and Hong Mei; (2022, June). DNA: Domain Generalization with Diversified Neural Averaging. In International Conference on Machine Learning (pp. 4010-4034). PMLR.

 7. Han Ding, Kun Yan, Zheyan Tu, Ping Wang*. Exploring a Universal Training Method for Medical Image Classification. International Conference on Medical and Health Informatics.( 20225,EI检索)

 8. Jinhao Dong, Yiling Lou, Qihao Zhu, Zeyu Sun, Zhilin Li, Wenjie Zhang, Dan Hao: FIRA: Fine-Grained Graph-Based Code Change Representation for Automated Commit Message Generation. ICSE 2022: 970-981

 9. Sicong Dong, Xupeng Miao, Pengkai Liu, Xin Wang, Bin Cui, Jianxin Li: HET-KG: Communication-Efficient Knowledge Graph Embedding Training via Hotness-Aware Cache. ICDE 2022: 1754-1766

 10. Yu Dong, Yue Li, Dongqi Cui, Jianbo Gao, Zhi Guan, and Zhong Chen, SMIFIER: A Smart Contract Verifier for Composite Transactions, Proceedings of the 34th International Conference on Software Engineering & Knowledge Engineering (SEKE), 2022

 11. Zikan Dong, Hongxuan Liu, Liu Wang, Xiapu Luo, Yao Guo, Guoai Xu, Xusheng Xiao, and Haoyu Wang, "What Did You Pack in My App? A Systematic Analysis of Commercial Android Packers", ESEC/FSE 2022 (Industry Track)

 12. Yingpeng Du, Hongzhi Liu, & Zhonghai Wu. M^3-IB: A Memory-augment Multi-modal Information Bottleneck Model for Next-item Recommendation. The 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2022), 19-35April 11-14, 2022

 13. Bin Fu, Hongzhi Liu, Hui Zhao, Yang Song, Tao Zhang, & Zhonghai Wu. Market-aware Dynamic Person-Job Fit with Hierarchical Reinforcement Learning. The 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2022), 697-705April 11-14, 2022

 14. Fangcheng Fu, Huanran Xue, Yong Cheng, Yangyu Tao, Bin Cui: BlindFL: Vertical Federated Machine Learning without Peeking into Your Data. SIGMOD Conference 2022: 1316-1330

 15. Ruiyang Gao, Wenwei Li, Yaxiong Xie, Enze Yi, Leye Wang, Dan Wu, and Daqing Zhang. 2022. Towards Robust Gesture Recognition by Characterizing the Sensing Quality of WiFi Signals. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 6, 1, Article 11 (March 2022), 26 pages. https://doi.org/10.1145/3517241

 16. Shicheng Gao, Jie Xu, Xiaosen Li, Fangcheng Fu, Wentao Zhang, Wen Ouyang, Yangyu Tao, Bin Cui: K-core decomposition on super large graphs with limited resources. SAC 2022: 413-422

 17. Long Guo, Fei Fang, Binqiang Zhao, Bin Cui: UDM: A Unified Deep Matching Framework in Recommender Systems. CIKM 2022: 3122-3130

 18. Xiaoxi He, Haibo Cheng*, Jiahong Xie, Ping Wang*, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing . (20224,EI检索,CCF B类会议)

 19. Jiawei Jiang, Yusong Hu, Xiaosen Li, Wen Ouyang, Zhitao Wang, Fangcheng Fu, Bin Cui: Analyzing Online Transaction Networks with Network Motifs. KDD 2022: 3098-3106

 20. Yanjie Jiang, Hui Liu, Yuxia Zhang, Weixing Ji, Hao Zhong, and Lu Zhang, "Do Bugs Lead to Unnaturalness of Source Code?" Proceedings of 21st ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), November 14-18, 2022, pp..

 21. Yujie Jin, Xu Chu, Yasha Wang *, Wenwu Zhu; Domain Generalization through the Lens of Angular Invariance. the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-22); 2022

 22. Xiang Jing, Yueyang Hu, Chaoran Luo, Xingchun Diao, Gang Huang, Haiou Jiang, A Trusted Storage System for Digital Object in the Human-cyber-physical Environment, Proceedings of the International Conference on Blockchain and Trustworthy Systems(BlockSys'22), 2022

 23. Jia Li, Yuyuan Zhao, Zhi Jin, Ge Li, Tao Shen, Zhengwei Tao, Chongyang Tao, SK2: Integrating Implicit Sentiment Knowledge and Explicit Syntax Knowledge for Aspect-Based Sentiment Analysis, Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), Hybrid Conference, Hosted in Atlanta, Georgia, USA, October 17-21, 2022.

 24. Feng Li, Meng Wang, Dan Hao: Bridging the Gap between Different Programming Paradigms in Coverage-based Fault Localization. Internetware 2022: 75-84

 25. Jialong Li, Mingyue Zhang, Zhenyu Mao, Haiyan Zhao, Zhi Jin, Shinichi Honiden and Kenji Tei , Goal-oriented Knowledge Reuse via Curriculum Evolution for Reinforcement Learning-based Adaptation. APSEC 22.

 26. Yang Li, Dan Wu, Jie Zhang, Xuhai Xu, Yaxiong Xie, Tao Gu, and Daqing Zhang, DiverSense: Maximizing Wi-Fi Sensing Range Leveraging Signal Diversity, Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 6(2): 1-28, DOI 10.1145/3536393

 27. Y. Li, J. Ma, D. Cao and H. Mei, "Sectum: Accurate Latency Prediction for TEE-hosted Deep Learning Inference," in 2022 IEEE 42nd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), Bologna, Italy, 2022 pp. 906-916.

 28. Zhenwen Li, Jiaqi Guo, Qian Liu, Jian-Guang LOU and Tao Xie. Exploring the Secrets Behind the Learning Difficulty of Meaning Representations for Semantic Parsing. In Proceedings of 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), 2020.

 29. Bo Liang, Purui Wang, Renjie Zhao, Heyu Guo, Pengyu Zhang, Junchen Guo, Shunming Zhu, Hongqiang Harry Liu, Xinyu Zhang, Chenren Xu. RF-CHORD: Towards Deployable RFID Localization System for Logistics Network, USENIX NSDI 2023

 30. Qingyuan Liang, Zeyu Sun, Qihao Zhu, Wenjie Zhang, Lian Yu, Yingfei Xiong, Lu Zhang. Lyra: A Benchmark for Turducken-Style Code Generation. IJCAI'22: 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence, July 2022.

 31. Wei Lin, Lu Zhang, Haotian Zhang, Kailai Shao, Mingming Zhang and Tao Xie. TaintSQL: Dynamically Tracking Fine-Grained Implicit Flows for SQL Statements. In Proceedings of the 33rd IEEE International Conference on Software Reliability Engineering (ISSRE 2022), Charlotte, NC, October 2022.

 32. Bingyan Liu, Yifeng Cai, Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Leye Wang, Ding Li, Yao Guo, Xiangqun Chen, "DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios", UbiComp 2022. (Also Published in ACM IMWUT 2021)

 33. Fang Liu, Ge Li, Zhiyi Fu, Shuai Lu, Yiyang Hao, Zhi Jin, Learning to Recommend Method Names with Global Context, Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 34. Chaoran Luo, Yueyang Hu, Su Zhang, Ying Zhang, Yi Liu, Xingchun Diao, Gang Huang. Fission: Autonomous, Scalable Sharding for IoT Blockchain. COMPSAC 2022: 956-965

 35. Yixing Luo, Xiao-Yi Zhang, Paolo Arcaini, Zhi Jin, Haiyan Zhao, Fuyuki Ishikawa, Rongxin Wu, Tao Xie: Targeting requirements violations of autonomous driving systems by dynamic evolutionary search (HOP at GECCO'22). GECCO Companion 2022: 33-34

 36. Yixing Luo, Xiao-Yi Zhang, Paolo Arcaini, Zhi Jin, Haiyan Zhao, Linjuan Zhang, Fuyuki Ishikawa: Hierarchical Assessment of Safety Requirements for Configurations of Autonomous Driving Systems. RE 2022: 88-100

 37. Yixing Luo, Haiyan Zhao and Zhi Jin. A Taxonomy for Architecting Safe Autonomous Unmanned Systems. Internetware 2022: 156-165

 38. Xupeng Miao, Yining Shi, Hailin Zhang, Xin Zhang, Xiaonan Nie, Zhi Yang, Bin Cui: HET-GMP: A Graph-based System Approach to Scaling Large Embedding Model Training. SIGMOD Conference 2022: 470-480

 39. Yunzhe Ni, Feng Qian, Taide Liu, Yihua Cheng, Zhiyao Ma, Jing Wang, Zhongfeng Wang, Gang Huang, Xuanzhe Liu, Chenren Xu. POLYCORN: Data-driven Cross-layer Multipath Networking for High-speed Railway through Composable Schedulerlets, USENIX NSDI 2023

 40. Niaonan Nie, Xupeng Miao, Zhi Yang, Bin Cui: TSPLIT: Fine-grained GPU Memory Management for Efficient DNN Training via Tensor Splitting. ICDE 2022: 2615-2628

 41. Han Peng, Ge Li, Yunfei Zhao and Zhi Jin, Rethinking Positional Encoding in Tree Transformer for Code Representation, EMNLP 2022

 42. Dezhi Ran, Zongyang Li, Chenxu Liu, Wenyu Wang, Weizhi Meng, Xionglin Wu, Hui Jin, Jing Cui, Xing Tang, Tao Xie. Automated Visual Testing for Mobile Apps in an Industrial Setting. In Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), Software Engineering in Practice (SEIP), Pittsburgh, PA, May 2022.

 43. Sijie Shen, Xiang Zhu, Yihong Dong, Qizhi Guo, Yankun Zhen, Ge Li, Incorporating Domain Knowledge through Task Augmentation for Front-End JavaScript Code Generation, Proceedings of The ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), Singapore, 14th - 16th November 2022.

 44. Lin Shi, Fangwen Mu, Xiao Chen, Song Wang, Junjie Wang, Ye Yang, Ge Li, Xin Xia, Qing Wang, We Building on the Rock? On the Importance of Data Preprocessing for Code Summarization, Proceedings of The ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), Singapore, 14th - 16th November 2022.

 45. Ke Sun, Yifan Zhao, Dan Hao, Lu Zhang, Static Type Recommendation for Python, the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, 2022.

 46. Zeyu Sun, Jie Zhang, Yingfei Xiong, Mark Harman, Mike Papadakis, Lu Zhang. Improving Machine Translation Systems via Isotopic Replacement. ICSE'22: 44th International Conference on Software Engineering, May 2022.

 47. Zeyu Sun, Wenjie Zhang, Lili Mou, Qihao Zhu, Yingfei Xiong, Lu Zhang. Preferential Labeling for Unattributed Node Classification in GNNs. AAAI'22: 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence, February 2022.

 48. Xin Tan and Kai Gao and Minghui Zhou* and Li Zhang (2022) An Exploratory Study of Deep Learning Supply Chain ICSE '22: 44th International Conference on Software Engineering, Pittsburgh, PA, USA, May 21–29, 2022, DOI: 10.1145/351003.3510199

 49. Haowei Wang, Yicheng Pan, Meng Ma*, Ping Wang*,"When Dynamic Causality Comes to Graph-Temporal Neural Network". International Joint Conference on Neural Networks. (20227,EI检索,CCF C类会议)

 50. Lei Wang, Wei Li, Ke Sun, Fusang Zhang, Tao Gu, Chenren Xu, and Daqing Zhang. 2022. LoEar: Push the Range Limit of Acoustic Sensing for Vital Sign Monitoring. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 6, 3, Article 145 (September 2022), 24 pages. https://doi.org/10.1145/3550293

 51. Qipeng Wang, Mengwei Xu, Chao Jin, Xinran Dong, Jinliang Yuan, Gang Huang, Xin Jin, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu, Melon: Breaking the Memory Wall for Resource-Efficient On-Device Machine Learning, Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys'22), 2022

 52. Xuanzhi Wang, Kai Niu, Jie Xiong, Bochong Qian, Zhiyun Yao, Tairong Lou, and Daqing Zhang. 2022. Placement Matters: Understanding the Effects of Device Placement for WiFi Sensing. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 6, 1, Article 32 (March 2022), 25 pages. https://doi.org/10.1145/3517237

 53. Yadi Wang, Yicheng Pan, Meng Ma*, and Ping Wang*. "Abnormal Situation Simulation and Dynamic Causality Discovery in Urban Traffic Networks". 15th International Conference on Spatial Information Theory .(20228,EI检索,CCF C类会议)

 54. Anjiang Wei, Pu Yi, Zhengxi Li, Tao Xie, Darko Marinov, and Wing Lam. Preempting Flaky Tests via Non-Idempotent-Outcome Tests. In Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), Pittsburgh, PA, May 2022.

 55. Jianyu Wu and Hao He and Wenxin Xiao and Kai Gao an Minghui Zhou* (2022) Demystifying Software Release Note Issues on GitHub ICPC '22: 30th International Conference on Program Comprehension, Virtual Event, USA, May 16–17, 2022 Distinguished Paper Award!, DOI: 10.1145/3524610.3527919

 56. Jiawei Wu, Yanchun Sun, and Jiaqi Zhang. An Open-source Repository Retrieval Service Using Functional Semantics for Software Developers. CCF 15th International Conference on Service Science (ICSS 2022), May 13-15, 2022.

 57. Zhengkai Wu, Vu Le, Ashish Tiwari, Sumit Gulwani, Arjun Radhakrishna, Ivan Radi?ek, Gustavo Soares, Xinyu Wang, Zhenwen Li, and Tao Xie. NL2Viz: Natural Language to Visualization via Constrained Syntax-Guided Synthesis. In Proceedings of the 30th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2022), Singapore, November 2022.

 58. Wenxin Xiao and Hao He and Weiwei Xu and Xin Tan and Jinhao Dong and Minghui Zhou* (2022) Recommending Good First Issues in GitHub OSS Projects 44th International Conference on Software Engineering, ICSE 2022, May 21-29, 2022, Pittsburgh, PA, USA, DOI: 10.1145/3510003.3510196

 59. Jiahong Xie, Haibo Cheng*, Rong Zhu, Ping Wang*, Kaitai Liang. "Wordmarkov: A new password probability model of semantics".IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing . (20224,EI检索,CCF B类会议)

 60. Xu Xie, Fei Sun, Zhaoyang Liu, Shiwen Wu, Jinyang Gao, Jiandong Zhang, Bolin Ding, Bin Cui: Contrastive Learning for Sequential Recommendation. ICDE 2022: 1259-1273

 61. Daliang Xu, Mengwei Xu, Qipeng Wang, Shangguang Wang,  Yun Ma,  Kang Huang, Gang Huang, Xin Jin, Xuanzhe Liu, Mandheling: Mixed-Precision On-Device DNN Training with DSP Offloading, Proceedings of the Annual International Conference on Mobile Computing and Networking(MobiCom'22), 2022

 62. Kenuo Xu, Chen Gong, Bo Liang, Yue Wu, Boya Di, Lingyang Song, Chenren Xu. Low-latency Visible Light Backscatter Networkingwith RetroMUMIMO. ACM SenSys 2022

 63. Kun Yan, Chenbin Zhang, Jun Hou, P. Wang*, Zied Bouraoui, Shoaib Jameel, and Steven Schockaert. "Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention". In: AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). (20223,EI检索,CCF A类会议)

 64. Ziyi Yang*, Yushuo Xiao*, Zhichao Guan and Zhenjiang Hu, A Lazy Desugaring System for Evaluating Programs with Sugars ,16th International Symposium on Functional and Logic Programming (FLOPS 2022), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 65. Pu Yi, Hao Wang, Tao Xie, Darko Marinov, and Wing Lam. A Theoretical Analysis of Random Regression Test Prioritization. In Proceedings of 28th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS 2022), Munich, Germany, pages 217-235, April 2022.

 66. Hongbo Yin, Yingxia Shao, Xupeng Miao, Yawen Li, Bin Cui: Scalable Graph Sampling on GPUs with Compressed Graph. CIKM 2022: 2383-2392

 67. Hao Yu, Yiling Lou, Ke Sun, Dezhi Ran, Tao Xie, Dan Hao, Ying Li, Ge Li, Qianxiang Wang, Automated Assertion Generation via Information Retrieval and Its Integration with Deep Learning, Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 68. Muhan Zeng, Yiqian Wu, Zhentao Ye, Yingfei Xiong, Xin Zhang, and Lu Zhang, "Fault Localization via Efficient Probabilistic Modeling of Program Semantics," Proceedings of 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), May 2022, pp. 958-969.

 69. Chaohe Zhang, Xu Chu, Liantao MaYinghao ZhuYasha Wang *, Wang Jiangtao and Zhao Junfeng(2022, August). M3Care: Learning with Missing Modalities in Multimodal Healthcare Data. In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 2418-2428).

 70. Dawei Zhang, Sixing Wu, Yao Guo, Xiangqun Chen, "MOBA-E2C: Generating MOBA Game Commentaries via Capturing Highlight Events from the Meta-Data", EMNLP 2022 (Findings)

 71. Fusang Zhang, Jie Xiong, Zhaoxin Chang, Junqi Ma, and Daqing Zhang. 2022. Mobi2Sense: empowering wireless sensing with mobility. In Proceedings of the 28th Annual International Conference on Mobile Computing And Networking (MobiCom '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 268-281. https://doi.org/10.1145/3495243.3560518

 72. Haojie Zhang, Ge Li, Jia Li, Zhongjin Zhang, Yuqi Zhu, Zhi Jin, Fine-Tuning Pre-Trained Language Models Effectively by Optimizing Subnetworks Adaptively, NeurIPS 2022

 73. Jiashuo Zhang, Jianbo Gao, Yue Li, Ziming Chen, Zhi Guan, Zhong Chen, Xscope: Hunting for Cross-Chain Bridge Attacks, Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE), 2022 (Demo)

 74. Kechi Zhang, Wenhan Wang, Huangzhao Zhang, Ge Li, Zhi Jin, Learning to Represent Programs with Heterogeneous Graphs, Proceedings of the 30th ACM/IEEE International Conference on Program Comprehension (ICPC), Pittsburgh, PA, USA, May 16-17, 2022.

 75. Mingyue Zhang, Zhi Jin, Jian Hou and Renwei Luo, Resilient Mechanism Against Byzantine Failure for Distributed Deep Reinforcement Learning, ISSRE-22

 76. Renrui Zhang, Ziyu Guo, Wei Zhang, Kunchang Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Yu Qiao, Peng Gao, Hongsheng Li: PointCLIP: Point Cloud Understanding by CLIP. CVPR 2022: 8542-8552

 77. Su Zhang, Ying Zhang, Privacy Leakage Vulnerability Detection for Privacy-Preserving Computation Services, Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services(ICWS'22), 2022

 78. Su Zhang, Ying Zhang, Xing Jing, Xingchun Diao, and Gang Huang, DataAttest: A Framework to Attest Off-Chain Data Authenticity, BlockSys 2022, pp: 1-14

 79. Wentao Zhang, Zheyu Lin, Yu Shen, Yang Li, Zhi Yang, Bin Cui: Deep and Flexible Graph Neural Architecture Search. ICML 2022: 26362-26374

 80. Wentao Zhang, Yu Shen, Zheyu Lin, Yang Li, Xiaosen Li, Wen Ouyang, Yangyu Tao, Zhi Yang, Bin Cui: PaSca: A Graph Neural Architecture Search System under the Scalable Paradigm. WWW 2022: 1817-1828

 81. Wentao Zhang, Zeang Sheng, Mingyu Yang, Yang Li, Yu Shen, Zhi Yang, Bin Cui: NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning. ICML 2022: 26467-26483

 82. Xing Zhang, Zhenjiang Hu, Towards Bidirectional Live Programming for Incomplete Programs, 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), Pittsburgh, PA, USA, May 21-29, 2022.

 83. Xinyi Zhang, Hong Wu, Yang Li, Jian Tan, Feifei Li, Bin Cui: Towards Dynamic and Safe Configuration Tuning for Cloud Databases. SIGMOD Conference 2022: 631-645

 84. Yunfan Zhang, Ruidong Zhu, Yingfei Xiong, Tao Xie. Efficient Synthesis of Method Call Sequences for Test Generation and Bounded Verification. ASE'22: 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, October 2022.

 85. Zhen Zhang, Shuai Zheng, Yida Wang, Justin Chiu, George Karypis, Trishul Chilimbi, Mu Li, Xin JinMiCS: Near-linear Scaling for Training Gigantic Model on Public CloudVery Large Data Bases ( VLDB'22), 2022

 86. Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Jindong Wang, Bingyan Liu, Ding Li, Xiangqun Chen, Yao Guo, Yunxin Liu, "ReMoS: Reducing Defect Inheritance in Transfer Learning via Relevant Model Slicing", ICSE 2022.

 87. Ziqi Zhang, Yifeng Cai, Yao Guo, Bingyan Liu, Ding Li, Lucien K. L. Ng, Xiangqun Chen, "TEESlice: Slicing DNN Models for Secure and Efficient Deployment", ISSTA 2022, AISTA Workshop

 88. Yihao Zhao, Yuanqiang Liu, Yanghua Peng, Yibo Zhu, Xuanzhe Liu, Xin Jin, Multi-Resource Interleaving for Deep Learning Training, Proceedings of the ACM International Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication(SIGCOMM'22), 2022

 89. Yongqiang Zhao, Zhi Jin, Haiyan Zhao, Feng Zhang, Zhengwei Tao, Chengfeng Dou, Xinhai Xu, Donghong Liu, Fine-Grained Scene Graph Generation with Overlap Region and Geometrical Center, Computer Graphics Forum, 2022

 90. Naiqian Zheng, Mengqi Liu, Ennan Zhai, Hongqiang Harry Liu, Yifan Li, Kaicheng Yang, Xuanzhe Liu, Xin Jin, Meissa: Scalable Network Testing for Programmable Data Planes, Proceedings of the ACM International Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication(SIGCOMM'22), 2022

 91. Hang Zhu, Tao Wang, Yi Hong, Dan R.K. Ports, Anirudh Sivaraman, Xin JinNetVRM: Virtual Register Memory for Programmable Networks USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI'22), 2022

 92. Jie Zhu, Leye Wang, Xiao Han: Safety and Performance, Why not Both? Bi-Objective Optimized Model Compression toward AI Software Deployment. ASE (2022)

 93. Qihao Zhu, Zeyu Sun, Wenjie Zhang, Yingfei Xiong, Lu Zhang. Grape: Grammar Preserving Rule Embedding. IJCAI'22: 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence, July 2022.

 94. Daming Zou, Yuchen Gu, Yuanfeng Shi, Mingzhe Wang, Yingfei Xiong, Zhendong Su. Oracle-Free Repair Synthesis for Floating-Point Programs. OOPSLA'22: the OOPSLA issue of the Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), December 2022.

 

四、中文期刊

 1. 金玉杰,初旭,王亚沙,赵俊峰;变分推断域适配驱动的城市街景语义分割;《计算机科学》 2022

 2. 钱文君,沈晴霓,吴鹏飞,董春涛,吴中海等,大数据计算环境下的隐私保护技术研究进展,计算机学报,2022: 45(4): 669-701

 3. 梁清源, 朱琪豪, 孙泽宇, 张路, 张文杰, 熊英飞, 梁广泰, 郁莲. 基于深度学习的SQL生成研究综述. 中国科学:信息科学,52:1363-1392, 2022年8月.

 4. 赵海燕, 赵明芳, 韩晓旭. 支持多学科综合诊疗的人机协同式知识图谱构建. 中国计算机学会通讯, 18(3):17-21, 2022.

 5. 徐涌鑫, 赵俊峰, 王亚沙, 谢冰, 杨恺; 时序知识图谱表示学习; 《计算机科学》2022

 6. 单中原,杨恺,赵俊峰*,王亚沙,徐涌鑫;一种增量式本体模型与数据模式映射的图谱实例模型构建演化方法;《计算机科学》2022

 7. 梅宏,赵俊峰,王亚沙;认识数字经济;中国计算机学会通讯,第18卷,第11期,2022年11月

 8. 王敏, 潘兴禄, 邹艳珍, 谢冰. 面向代码审查的细粒度代码变更溯源方法. 软件学报,2022. http://www.jos.org.cn/jos/article/abstract/Li046

 9. 潘兴禄,刘陈晓,王敏,邹艳珍,王涛,谢冰.基于概念传播的软件项目代码注释生成方法.软件学报,2022. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006637

 10. 韩佳良,韩宇栋,刘譞哲,赵耀帅,冯迪,基于云-端融合的个性化推荐服务系统,《计算机应用》,214-227,2022

 11. 高健博,张家硕,李青山,陈钟,RegLang:一种面向监管的智能合约编程语言,49(6A):462-468,2022

 12. 陈蔚燕,张扶桑,刘俊杰,包鹏,张大庆,基于 IR-UWB 雷达的多视角融合动态目标追踪,《软件学报》, 2022.

 13. 梅宏, 曹东刚, 谢涛, 泛在操作系统: 面向人机物融合泛在计算的新蓝海, 中国科学院院刊, 37(1), pp. 30-37, 2022

 14. 张益豪,张子超,刘小青,冷煌,王之元,许进. 基于FPGA的图着色问题求解.电子与信息学报,2022,44(9):3328-3334

 

五、国内会议

 1. 余志浩, 马连韬, 王亚沙*, 赵俊峰; 基于原型学习的电子病历健康风险预测的可解释算法; 第十八届全国普适计算学术会议(PCC2022)

 2. 张雅晴,单中原,赵俊峰,王亚沙*;基于智能映射推荐的知识图谱实例构建与演化方法;第十八届全国普适计算学术会议(PCC 2022)

 3. 丁泓馨,邹佩聂,赵俊峰*,王亚沙;一种基于主动学习的文本实体与关系联合抽取方法;第十八届全国普适计算学术会议(PCC2022)

 4. 徐涌鑫,杨恺*,邹佩聂,赵俊峰*,王亚沙,谢冰;TADGN:用于电子健康记录诊断预测的时间感知双重图神经网络模型;第十八届全国普适计算学术会议(PCC2022),PCC 2022最佳论文

 5. 蒋逸, 张伟, 王佩, 张馨月, 梅宏. 基于互联网群体智能的知识图谱构造方法. 软件学报, 2022, 33(7): 2646-2666.