论文

一、国际顶级期刊、会议的论文

1.Chao Chen,Daqing Zhang,Xiaojuan Ma,Bin Guo,Leye Wang,Yasha Wang and Edwin Sha.CrowdDeliver:Planning City-wide Package Delivery Paths Leveraging the Crowds of Taxis.In:IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems(T-ITS),2016.

2.Jun Gao,Chang Zhou,Jeffrey Xu Yu:Toward continuous Pattern detection over evolving large graph with snapshot isolation.VLDB J.25(2):269-290(2016).

3.Dan Hao,Lu Zhang,Lei Zang,Yanbo Wang,Xingxia Wu,and Tao Xie,"To Be Optimal Or Not in Test-Case Prioritization",IEEE Transactions on Software Engineering,Vol.42,No.5,May2016,pp.490-505.

4.Xuanzhe Lin,Yun Ma,Yunxin Liu,Tao Xie,Gang Huang.Demystifying the Imperfect Client-Side Cache Performance of Mobile Web Browsing.IEEE Transactions on Mobile Computing.15(9):2206-2220(2016).CCF A类

5.Xin Qi,Qing Yang,David T.Nguyen,Ge Peng,Gang Zhou,Bo Dai,Daqing Zhang,Yantao Li:A Context-Aware Framework for Reducing Bandwidth Usage of Mobile Video Chats.IEEE Trans.Multimedia 18(8):1640-1649(2016)

6.Jiangtao Wang,Yasha Wang,Yafei Wang:CAPFF:A Context-Aware Assistant for paper Form Filling.IEEE Transactions on Human-Machine Systems 07/2016

7.J Xu,Probe Machine.IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,2016,27(7):1405-1416.(SCI)

8.Jing Yang,Zhichao Song,Shi Liu,Qiang Zhang,Cheng Zhang,Dynamically arranging gold nanoparticles on DNA origami for molecular logic gates,ACS Appl.Mater.Interfaces,2016,8(34),22451-22456.(SCI--区IF:7.1)

9.Hongzhi Yin,Xiaofang Zhou,Bin Cui,Hao Wang,Kai Zheng,Nguyen Quoc Viet Hung"Adapting to User Interest Drift Drift for PoI Recommendation"IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering 28(10):2566-2581(2016)

10.Cheng Zhang,Linjing Shen,Chao Liang,Yafei Dong,Jing Yang,jin xu,DNA sequential logic gate using two-ring DNA,ACS Appl.Mater.Interfaces,2016,8,9370-9376.(SCI一区,IF:7.1)

11.Minghui Zhou Audris Mockus,Xiujuan Ma,Lu Zhang,and Hong Mei,"Inflow and Retention in OSS Communites with Commercial Involvement:A Case Study of Three Hybrids",ACM Transactions on Software Engineering and Methodology,Vol.25,No.2,April 2016,Article 13.

12.Junjie Chen,Wenxiang Hu,Dan Hao,Yingfei Xiong,Hongyu Zhang,Lu zhang,Bing Xie.An Empirical Comparison of Compiler Testing Techniques.ICSE 16:38th International Conference on Software Engineering,May 2016.

13.Junjie Chen,Yanwei Bai,Dan Hao,Lingming Zhang,LuZhang,Bing Xie and Hong Mei,"Supporting Oracle Construction via Static Analysis",Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering(ASE 2016),3--7 September,2016,pp.178-189.

14.Yunchuan Chen,Lili Mou,Yan Xu,Ge Li,Zhi Jin,Compressing Neural Language Models by Aparse Word Representations,Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL 2016),Berlin,Germany,August 7-12,2016.pp.226-236.

15.Yanxiang Huang,Bin Cui,Jie Jiang,Kunqian Hong,Wenyu Zhang,Yiran Xie:Real-time Video Recommendation Exploration.SIGMOD Conference 2016:35-46.

16.Huoran Li,Wei Ai,Xuanzhe Liu,Jian Tang,Gang Huang,Feng Feng,Qiaozhu Mei.Votingwith Their Feet:Inferring User Preferences from APP Management Activities.Proceedings of 25th International of 25th International WorldWide Web Conference,(WWW2016),pp1351-1361,Montreal,Canada,April 11-15,2016.

17.Xiang Li,Shengjie li,Daqing Zhang,Jie Xiong,Yasha Wang,Hong Mei:Dynamic-MUSIC:accurate device-free indoor localization.UbiComp2016:196-207,September 12-16,2016,Heidelberg,Germany.

18.Yuanchun Li,Yao Guo,Xiangqun Chen,"PERUIM:Understanding Mobile Application Privacy With Permission-UI Mapping",UbiComp2016.

19.Yuqiong Liu,CHang Zhou,Jun Gao:GiraphAsync:Supporting Online and Offline Graph Processing via Adaptive Asynchronous Messages.CIKM2016,pp.479-488.

20.Xuan Lu,Wei Ai,Xuanzhe Liu,Qian Li,Qiaozhe Mei,Gang Huang,Ning Wang.Learning from the Ubiquitous Language:An Empircal Study of Emoji Services Usage of Android Users.Proceedings of the 2016ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing(UbiComp 2016),pp.770-780,Heidelberg,Germany,Sep.12-16 2016.CCF A类

21.Xuan Lu,Xuanzhe Liu,Huoran Li,Tao Xie,Dan Hao,Qiaozhu Mei,Gang Huang,FengFeng,PRADA:Prioritizing Android Devices for Apps by Mining Large-Scale Usage Data,the 38th International Conference on Software Engineering(ICSE 2016),May14-22,2016,Austin,TX.

22.Yafengf Lu,Yiling Lou,Shiyang Chen,Lingming Zhang,Dan Hao,Yangfan Zhou and Lu Zhang,"How Does Regression Test Prioritization Perform in Real-World Software Evolution?" Proceedings of 38th International Conference on Software Engineering(ICSE 2016),18-20 May2016,pp.535-546.

23.Lili Mou,Ge Li,Lu zhang,Tao Wang,Zhi Jin,"Convolutional Neural Networks over Tree Structures for Programming Language Processing".Proceedings of 2016 AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI2016),Phoenix,USA,January12-18,2016.

24.Lili Mou,Zhao Meng,Rui Yan,Ge Li,Yan Xu,Lu zhang and Zhi Jin,"How Transferable are Neural Networks in NLP Applications?'Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing(EMNLP 2016),1-5November2016.

25.Lili Mou,Yiping Song,Rui Yan,Ge Li,Lu zhang,Zhi Jin."Sequence to backward and forward sequences:A content-introducing approach to generative short-text conversation",Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics(COLING 2016),December11-16,2016.

26.Xiaogang Shi,Bin Cui,Yingxia Shao,Yunhai Tong:Tornado:A System For Real-Time Iterative Analysis Over Evolving Data.SIGMOD Conferen 2016:417-430.

27.Yanchun Sun,Kui Wei,Zijiaoqiao,Jiu Wen,Tianyuan Jiang.A Personalized Service for Scheduling Express Delivery Using Courier Trajectories.Accepted by the 23rd IEEE International Conference on Web Services,San Francisco,USA,June27-July2,2016.

28.Chenglong Wang,Jiajun Jiang,Jun Li,Yingfei Xiong,Xiangyu Luo,Lu Zhang,ZhenJiang Hu.Transforming Programs between APIs with Many-to-Many Mappings.ECOOP16:30th European Conference on Object-Oriented Programming,July2016.

29.Hao Wang,Daqing Zhang,Junyi Ma,Yasha Wang,Yuxiang Wang,Dan Wu,Tao Gu,Bing Xie:Human respiration detection with commodity wifi devices:do user location and body orientation matter?UbiComp 2016:25-36,September 12-16,2016,Heidelberg,Germany.

30.Ran Wang,Daming Zou,Xinrui He,Yingfei Xiong,Lu Zhang,Gang Huang.Detecting and Fixing Precision-Specific Operations for Measuring Floating-Point Errors.FSE16:24th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Engineering,November2016.

31.Dan Wu,DAqing Zhang,Chenren Xu,Yasha Wang,Hao Wang:WiDir:walking direction estimation using wireless signals.UbiComp 2016:351-362.

32.Yan Xu,Ran Jia,Lili Mou,Ge Li,Yunchuan Chen,Yangyang Lu and Zhi Jin,Exploring Deep Recurreent Neural Networks for Relation Classification with Data Augmentation,Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics(COLING 2016),Osaka,Japan,December11-16,2016.

33.Jie Zhang,Ziyi Wang,Lingming Zhang,Dan Hao,Lei Zang,Shiyang Cheng,Lu Zhang,"Predictive Mutation Testing",Proceedings of International Symposium on Software Testing and Analysis(ISSTA 2016),18-20 July,2016,pp.342-353.

34.Jie Zhang,Yiling Lou,Lingming Zhang,Dan Hao,Lu Zhang and Hong Mei "Isomorphic Regression Testing:Executing Uncovered Branches without Test Augmentation",Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT Symposium on Foundations of Software Engineering(FSE-24),November,2016,pp.883-894.

35.Jiaxin Zhu,Minghui Zhou,Audris Mockus.Effectiveness of Code Contribution:from Patch-Based to Pull-Request-Based Tools.FSE2016,Nov 2016.


二、国际期刊

1.Hao Chen,Zihan Lei,Tian Liu,Ziyang Tang,Chaoyi Wang,Ke Xu:Complexity of domination,hamination,hamiltonicity and treewidth for tree convex bipartite graphs.J.Comb.Optim.32(1):95-110(2016)

2.Xiaohong Chen,Zhi Jin:Capturing Requirements from Expected Interactions Between Software and Its Interactive Environment:An Ontology Based Approach.International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering26(1):15-40,2016

3.Bin Cui,Jie Jiang,Quanlong Huang,Ying Xu,Yanjun Gui,Wenyu Zhang:POS:A High-Level System to Simplify Real-Time Stream Application Development on Storm.Data Science and Engineering 1(1):41-50(2016)

4.Zuohua Ding,Mingyue Jiang,Haibo Chen,Zhi Jin,Mengchu Zhou:Petri net based test case generation for evolved specification.SCIENCE CHINA Information Sciences 59(8):080105:1-080105:25,2016.

5.Jun Gao,Chang Zhou,Jeffrey Xu Yu:Toward continuous patten detection over evolving Large graph with snapshot isolation.VLDB J.25(2):269-290(2016).

6.Qing Gao,Jun Li,Yingfei Xiong,Dan Hao,Xusheng Xiao,Kunal Taneja,Lu Zhang,Tao Xie.High-confidence software evolution.Science China Information Sciences,59:071101,June 2016.

7.Dan Hao,Lu Zhang,Hong Mei.Test-case prioritization:achievements and challenges.Frontiers of Computer Science,2016,10(5):769-777.

8.Dan Hao,Lu Zhang,Yanbo Wang,Xingxia Wu,and Tao Xie,"To Be Optimal Or Not in Test-Case Prioritization",IEEE Transactions on Software Engineering,Vo1.42,No.5,May 2016,pp.490-505.

9.Xiao He,Tian Zhang,Chang-Jun Hua,Zhiyi Ma,Weizhong Shao.An MDE Performance Testing Frmework Based on Random Model Generation.Journal of Systems and Software,volume 121,November2016,Pages247-264.

10.Wenpin Jiao,Yanchun Sun.Self-adaptation of multi-agent systems in dynamic environments based on experience exchanges,Journal of Systems and Software,Volume 122,December 2016,Pages165-179.

11.Zhi Jin,Zhenjiang Hu,Gang Yin:Preface.SCIENCE CHINA Information Sciences 59(8):080100:1-080100:2,2016.

12.Li Z P,Zhu E Q,Shao Z H,Xu J.on Dominating sets of maximal outerplanar and planar graphs.Discrete Applied Mathematics,2016,189:164-169.

13.Zepeng Li,Enqiang Zhu,Zehui Shao,Jin Xu.A note on uniquely 3-colorable planar graphs.International Journal of Computer Mathematics,2016:1-8.

14.Zepeng Li,Zehui Shao,Jin Xu,Chanjuan Liu,EnQiang Zhu.3-coloring of generalized petersen graphs,Journal of Combinatorial Optimization,2016,31:902-911.

15.XuanZhe Liu,Yun Ma,Yunxin Liu,Tao Xie,Gang Huang.Demystifying the Imperfect Client-Side Cache Performance of Mobile Web Browsing.IEEE Transactions on Mobile Computing.15(9):2206-2220(2016).

16.Hanyu Pan,Yongming Li,Yongzhi Cao,Zhanyou Ma,Model checking computation tree logic over finite lattices,Theoretical Computer Science,612(2016),pp.45-62.

17.Xin Qi,Qing Yang,David T.Nguyen,Ge Peng,Gang Zhou,Bo Dai,Daqing Zhang,Yantao Li:A Context-Aware Framework for Reducing Bandwidth Usage of Mobile Video Chats.IEEE Trans.Multimedia18(8):1640-1649(2016).

18.Zehui Shao,A.Vessel,Jin Xu,The k-distance independence number and 2-distance chromatic number of Cartesian products of cycles,Bulletin of the Malaysian Mathematical Society,2016:1-15.

19.Leye Wang,Daqing Zhang,Yasha Wang,Chao Chen,Xiao Han:Sparsemobile crowdsensing:challenges and opportunities.IEEE Communications Magazine 54(7):161-167(2016).

20.Jiangtao Wang,Yasha Wang,Daqing Zhang,HaoyiXiong,Leye Wang,Helal Sumi,Yuanduo He,Feng Wang:Fine-Grained Multi-Task Allocation for Participatory Sensing with a Shared Budget.IEEE Internet of Things Journal,09/2016,pp(99).DOI:10.1109/JIOT.2016.2608141.

21.Jiangtao Wang,Yasha Wang,Daqing Zhang,Leye Wang,Chao Chen,Jae Woong Lee,Yuanduo He:Real-Time and Generic Queue Time Estimation based on Mobile Crowdsensing.Frontiers of Computer Science(electronic)08/2016.

22.Jiangtao Wang,Yasha Wang,Yafei Wang:CAPFF:A Context-Aware Assistant for Paper Form Filling.IEEE Transactions on Human-Machine Systems 07/2016,DOI:10.1109/THMS.2016.2586487.

23.Jiangtao Wang,Yasha Wang,Sumi Helal,Daqing Zhang:A Context-Driven Worker Selection Framework for Crowd-Sensing.International Journal of Distributed Sensor Networks 03/2016,2016(3).DOI:10.1155/2016/6958710.

24.Qiang Wei,Zhi Jin,Lixing Li,Ge Li:Lightweight semantic service modelling for IoT:an environment-based approach.International Journal of Embedded Systems 8(2/3):164-173,2016.

25.J Xu,Probe Machine.IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,2016,27(7):1405-1416.

26.Jin Xu,Zepeng Li,Enqiang Zhu.On purely tree-colorble planar graphs.Information Processing Letters,2016,116:532-536.

27.Jin Xu.Theory on the Structure and Coloring of Maximal Planar Graphs(1)Recursion Formulae of Chromatic Polynomial and Four-Color Conjecture.Journal of Electronics & Information Technology,2016,38(4).

28.Jin Xu.Theory on Structure and Coloring of Maximal Planar Graphs(2)Domino Configurations and Extending-Contracting Operations.Journal of Electronics & Information Technology,2016,38(6).

29.Jin Xu.Theory on Structure and Coloring of Maximal Planar Graphs(3)Purely Tree-colorable and Uniquely 4-colorable Maximal Planar Graph Conjectures[J].Journal of Electronics & Information Technology,2016,38(6).

30.jin Xu.Theory on Structure and Coloring of Maximal Planar Graphs(4)-Operations and Kempe Equivalent Classes.Journal of Electronics & Information Technology,2016,38(7).

31.Jing Yang,Zhichao Song,Shi Liu,Qiang Zhang,Cheng Zhang,Dynamically arranging gold nanoparticles on DNA origami for molecular logic gates,ACS Appl.Mater.Interfaces,2016,8(34),22451-22456.

32.Hongzhi Yin,Xiaofang zhou,Bin cui,Hao Wang,Kai zheng,Nguyen Quoc Viet Hung"Adapting to User Interest Drift for POI Recommendatio"IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering 28(10):2566-2581(2016).

33.cheng Zhang,Linjing Shen,Chao Liang,Yafei Dong,Jing Yang,Jin Xu,DNA sequential Logic gate using two-ring DNA,ACS Appl.Mater.Interfaces,2016,8,9370-9376.

34.Minghui Zhou Audris Mockus,Xiujuan Ma,Lu Zhang,and Hong Mei,"Infiow and Retention in OSS Communities with Commercial Involvement:A Case Study of Three Hybrids",ACM Transactions on Software Engineering and Methodogy,Vo1.25,No.2,April 2016,Article 13.


三、国际会议

1.Lixia Bao,Kai Yang,YiBo Wang,Junfeng Zhao,A Novel Pavement Performance Prediction Framework in Smart City Based on Tensor Decomposition,The First International Workshop in Crowd Intelligence for Smart Cities:Technology and Applications(CICS2016).

2.Junjie Chen,YanweiBai,Dan Hao,YingfeiXiong,Hongyu Zhang,Lu Zhang,Bing Xie,A Text-Vector Based Approach to Test Case Prioritization,the International Conference on Software Testing,Verification and Validation(ICST 2016),April 10-15,2016,Chicago,IL,USA.

3.Junjie Chen,Wenxiang Hu,Dan Hao,Yingfei Xiong,Hongyu-Zhang,Lu zhang,Bing Xie.An Empirical Comparison of Compiler Testing Techniques.ICSE16:38th International Conference on Software Engineering,May 2016.

4.Junjie Chen,Yanwei Bai,Dan Hao,Lingming Zhang,Lu Zhang,Bing Xie and Hong Mei,"Supporting Oracle Construction via Static Analysis",Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering(ASE 2016),3-7 September,2016,pp.178-189.

5.Yunchuan Chen,Lili Mou,Yan Xu,Ge Li,Zhi Jin,Compressing Neural Language Models by Sparse Word Representations,Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL 2016),Berlin,Germany,August7-12,2016.pp.226-236.

6.yufeng Cheng,Meng Wang,Yingfei Xiong,Dan Hao,Lu Zhang.Empirical Evaluation of Test Coverage for Functional Programs.ICST16:IEEE International Conference on Spftware Testing,Verification and Validation,April 2016.

7.Wei Cui,et al,Cluster as a Service:a Container based Cluster Sharing Approach with multi-user Support,2016 IEEE Symposium on Service-Oriented System Engineering,Oxford UK,2016.

8.Hongjie Fan,Han Yang,Zhiyi Ma,Junfei Liu.Twigstack-MR:AN Approach to Distributed XML Twig Query using MapReduce.BigData2016.

9.Weijing Huang,Wei Chen,Lamei Zhang,and Tengjiao Wang.An Efficient Online Event Detection Method for Microblogs via User Modeling.APWeb 2016.

10.Yanxiang Huang,Bin Cui,Jie Jiang,Kunqian Hong,Wenyu Zhang,Yiran Xie:Real-time Video Recommendation Exploratio.SIGMOD Conference 2016:35-46.

11.Yi Jiang,Shijiun Wang,Kai Fu,Wei Zhang,Haiyan Zhao.A Collaborative ConceptuaI Modeling Tool Based on Stigmergy Mechanism.The Eighth Asia-Pacific Symposium on Internatware,2016.

12.Yi Jiang,Shijun Wang,Kai Fu,Wei Zhang,Haiyan Zhao.SCCMT:A Stigmergy-based Collaborative Conceptual Modeling Tool.24th International Requirements Engineering Conference,2016.

13.Huoran Li,Wei Ai,Xuanzhe Liu,Jian Tang,Gang Huang,Feng Feng,Qiaozhu Mei.Voting with Their Feet:Inferring User Preferences from App Management Activities.Proceedings of 25th International World Wide Web Conference(WWW2016),pp1351-1361,Montreal,Canada,April 11-15,2016.

14.Xiang Li,Shengjie Li,Daqing Zhang,Jie Xiong,Yasha Wang,Hong Mei:Dynamic-MUSIC:accurate device-free indoor localization.UbiComp 2016:196-207,September 12-16,2016,Heidelberg,Germany.

15.Yuanchun Li,Yao Guo,Xiangqun Chen,"PERUIM:Understanding Mobile Application Privacy With Permission-UI Mapping",Ubicomp2016.

16.Zepeng Li,Jin Xu.Constructions of uniquely 3-colorable graphs,The 1st IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace(IEEE DSC),Changsha,China,2016.

17.Minxing Liu,Haoyu Wang,Yao Guo,Jason Hong:"Identifying and Analyzing the Privacy of Apps for Kids",In Hotmobile 2016-Proceedings of the 17th ACM International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications,St.Augustine,FL,Feb2016.

18.Tian Liu:Fractional Edge Cover Number of Model RB.FAW 2016:102-110.

19.Yang Liu,Wei Zhang,Wenpin Jiao.A Generative Generatic Algorithm for Evolving Adaptation Rules of Software Systems.The Eighth Asia-Pacific Symposium on Internetware,2016.

20.Yi Liu,Yun Ma,Xuanzhe Liu,Gang Huang.Can HTTP/2 Really Help Web Performance on Smartphones?SCC 2016:219-226.

21.Yuqiong Liu,Chang Zhou,Jun Gao:GiraphAsync:Supporting Online and Offline Graph Processing via Adaptive Asynchronous Messages.CIKM 2016,pp.479-488.

22.Xuan Lu,Wei Ai,Xuanzhe Liu,Qian Li,Qiaozhe Mei,Gang Huang,Ning Wang.Learning from the Ubiquitous Language:An Empirical Study of Emoji Services Usage of Android Users.Proceedings of the2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing,(UbiComp 2016),pp.770-780,Heidelberg,Germany,Sep.12-16 2016.

23.Xuan Lu,Xuanzhe Liu,Huoran Li,Tao Xie,Dan Hao,Qiaozhu Mei,Gang Huang,FengFeng,PRADA:Prioritizing Android Devices for Apps by Mining Large-Scale Usage Data,the 38th International Conference on Software Engineering(ICSE 2016),May 14-22,2016,Austin,TX.

24.Xuan Lu,Xuanzhe Liu,Huoran Li,Tao Xie,Qiaozhu Mei,Dan Hao,Gang Huang,Feng Feng.Mining usage data from large-scale Android users:challenges and opportunities.MOBILESoft2016:301-302.

25.Yafeng Lu,Yiling Lou,Shiyang Chen,Lingming Zhang,Dan Hao,Yangfan Zhou and Lu Zhang,"How Does Regression Test Prioritization Perform in Real-World Software Evolution?"Proceedings of 38th International Conference on Software Engineering(ICSE 2016),18-20 May 2016,pp.535-546.

26.Yangyang Lu,Ge Li,Rui Miao and Zhi Jin,Learning Embeddings of API Tokens TO Facilitate Deep Learning Based Program Processing,Proceedings of 9th International Conference on Knowledge Science,Engineering and Management(KSEM2016),Passau,Germany,October 4-8,2016,LNAI9983,pp.527-539.

27.Junyi Na,Hao Wang,Daqing Zhang,Yuxiang Wang,Yasha Wang:A Survey on Wi-Fi based Contactless Activity Recognition,Workshop of CISC,International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing,2016,France.

28.Ziang Ma,Haoyu Wang,Yao Guo and Xiangqun Chen,"LibRadar:Detecting Third-party Libraries in Android Apps",ICSE 2016(Demo Track),Austin,TX.May2016.

29.Zhiyi Ma.An Approach to Pruning Metamodels like UML.2016 IEEE 40th ANnual Computer Software and Applications Conference.

30.Zhiyi Ma,Xiao He.A Model-Driven Approach for Model Transformations.Proceedings of 2016 SAI Computing Conference,13-15 July,2016,1199-1205.

31.Hongwei Meng,Zhong Chen,Jian-bin Hu,Zhi Guan:Establish the Intrinsic Binding in Naming Space for Future Internet Using Combined Public Key.CFI2016:62-68.

32.Zhao Meng,Lili Mou,Ge li and Zhi Jin,Context-Aware Tree-Based Convolutional Neural Networks for Natural Language Inference,Proceedings of 9th International Conference on Knowledge Science,Engineering and Management(KSEM 2016),Passau,Germany,October4-8,2016,LNAI9983,pp,515-526.

33.Lili Mou,Ge Li,Lu Zhang,Tao Wang,Zhi Jin,"Convolutional Neural Networks over Tree Structures for Programming Language Processing".Proceedings of 2016 AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI 2016),Phoenix,USA,January12-18,2016.

34.Lili Mou,Ran Jia,Yan Xu,Ge Li,Lu Zhang and Zhi Jin,"Distilling Word Embeddings:An Encoding Approach",Proceedings of the 25th ACM Internaional Conference on Information and Knowledge Management(CIKM 2016),Oct 24-26,2016,pp.1977-1980.(Short Paper).

35.Lili Mou,Zhao Meng,Rui Yan,Ge Li,Yan Xu,Lu Zhang and Zhi Jin,"How Transferable are Neural Networks in NLP Applications?"Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing(EMNLP 2016),1-5November2016.

36.Lili Mou,Yiping Song,Rui Yan,Ge Li,Lu Zhang,Zhi Jin."Sequence to backward and forward sequences:A content-introducing approach to generative short-text conversation",Proceedings of the 26th International Coference on Computational Linguistics (COLING 2016),December11-16,2016.

37.Xiaogang Shi,Bin Cui,Yingxia Shao,Yunhai Tong:Tornado:A System For Real-Time Iterative Analysis Over Evolving Data.SIGMOD Conference 2016:417-430.

38.Yanchun Sun,Kui Wei,Zijian Qiao,Jiu Wen,Tianyuan Jiang.A Personalized Service gor Schedings of the 23rd IEEE International Conference on Web Services,San Francisco,USA,June27-July2,2016.

39.Yanchun Sun,Zijian Qiao,Dejian Chen,Chao Xin,Wenpin Jiao.An Approach to Using Existing Online Education Tools to Support Practical Educaion on MOOCs.In Proceedings of the 40th IEEE Computer Society International Conference on Computers,Software & Applications,Atlanta,Georgia,USA,June 10-14,2016.

40.Zihao Tang,Yao Guo,Xiangqun Chen,"Self-adaptive Step Counting on Smartphones under Unrestricted Stepping Modes",COMPSAC 2016,Atlanta,GA.June 2016.

41.Chengke Wang,Yao Guo,Yunnan Xu,Peng Shen,Xianqun Chen,"STandby Energy Analysis and Optimization for Amartphones",Mobilecloud 2016,Oxford,UK.March 2016.

42.Chenglong Wang,JaJun Jiang,Jun Li,Yingfei Xiong,Xiangyu Luo,Lu Zhang,Zhenjiang Hu.Transforming programs between APIs with Many-to-Many Mappings.ECOOP16:30th European Conference on Object-Oriented Programming,July 2016.

43.Hao Wang,Daqing Zhang,Junyi Ma,Yasha Wang,Yuxiang Wang,Dan Wu,Tao Gu,Bing Xie:Human REspiration detection with commodity wifi devices:do user location and body orientation matter?UbiComp 2016:25-36,September 12-16,2016,Heidelberg,Germany.

44.Hongyu Wang,Jin Xu,Bing Yao.Exploring New Cryptographical Construction of Complex Network Data,The 1st IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace(IEEE DSC),Changsha,China,2016.

45.Ran Wang,Daming Zou,Xinrui He,Yingfei Xiong,Lu Zhang,Gang Huang.Detecting and Fixing Precision-Specific Operations for Measuring Floating-Point Errors.FSE16:24th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Engineering,November2016.

46.Zhao Wang,Hui ma,THE Design and Implemention of a Kind of"Data Structure"Visualized CAI Software,2016 International Conferece on Artificial Intelligence:Technologies and Applications(ICAITA2016),Bangkok,Thailand.Jan24-25,2016[C],pp 156-159.

47.Dan Wu,Daqing Zhang,Chenren Xu,Yasha Wang,Hao Wang:WiDir:walking Direction estimation using wireless signals.UbiComp 2016:351-362.

48.Yan Xu,Ran Jia,Lili Mou,Ge Li,YangYang Lu and Zhi Jin,Exploring Deep Recurrent Neural Networks for Relation Classification with Data Augmentation,Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics(COLING 2016),Osaka,Japan,December 11-16,2016.

49.Kai Yang,Jing Wang,Lixia Bao,Mei Ding,Jiangtao Wang,Yasha Wang:Towards Future Situation-Awareness:A Conceptual Middleware Framework for Opportunistic Situation Identification.The 19th ACM International Conference on Modeling,Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems(MSWIM 2016);11/2016.

50.Yang Y,Wang F,Jiang F,et al.A Topic Model for Hierarchical Documens.1st IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace(IEEE DSC 2016),2016.

51.Hongzhi Yin,Bin Cui,Zi Huang,Weiqing Wang,Xian Wu,Xiaofang Zhou:Joint Modeling of Users Interests and Mobility Patterns for Point-of-Interest Recommendation.ACM Multimedia 2015:819-822.

52.Jie Zhang,Ziyi Wang,Lingming Zhang,Dan Hao,Lei Zang,Shiyang Cheng,Lu Zhang,"Predictive Mutation Testing",Proceedings of International Symposium on Software Testing and Analysis(ISSTA 2016),18-20 July,2016,pp.342-353.

53.Jie Zhang,Yiling Lou,Lingming Zhang,Dan Hao,Lu Zhang and Hong Mei"Isomorphic Regression Testing:Executing Uncovered Branches without Test Augmentation",Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT SympoSium on Foundations of Software Engineering(FSE-24),November,2016,pp.883-894.

54.Lingxiao Zhang,Xiang Li,Heifeng Liu,Jing Mei,Gang Hu,Junfeng Zhao,Yanzhen Zou,Bing Xie and Guotong Xie,Probabilistic-Mismatch Anomaly Detection:Do ones Medications Match with the Diagnoses?IEEEIntermational Conference on Dataa Mining(ICDM),2016.

55.Zhang,L,Zhao,J,Wang,Y.and Xie,B,Mining Patten of Disease Progression:A Topic-Model-Based Approach,Proceedings of MIE2016 at HEC2016(Studies in health technology and informatics 228),p.354,2016.

56.Zhang,Y,Wang,X,Li,B,Chen,W,Wang,T,& Lei,K.Dboost:A Fast Algorithm for DBSCAN-based Ciustering on High Dimensional Data.Advances in Knwledge Discovery and Data Mining.Year:2016.

57.Tianqi Zhao,Tao Zan,Haiyan Zhao,Zhenjing Hu and Zhi Jin.Integrating Goal Model into Rule-based Adaptation.23rd Asia-Pacific Software Engineering Conference,Dec 6-9,2016.

58.Jiaxin Zhu,Minghui Zhou,Audris Mockus.Effectiveness of Code Contribution:From Patch-Based to Pull-Request-Based Tools.FSE2016,NOV2016.

58.Jixin Zhu,Minghui Zhou,Hong Mei.Multi-extract and Multi-Level Dataset of MoZilla Issue Tracking History.MSR 2016.May 13-14,2016.Austin Texas.

59.Yifeng Chen,Kun Huang,Bei Wang,Guohui Li,Xiang Cui,Samsara Parallel:A non-BSP Parallel-in-Time model,ppopp16.


四、中文期刊

1.何啸,麻志毅,邵维忠,胡长军:一种针对模型转换的图形化建模语言,计算机研究与发展,2015,Vol.52,Issue(9):2145-2162.

2.江海挺,刘洋,林华山,王茂光,焦文品:自适应软件的环境模型及实现,计算机科学与探索,2016年,第3月,pp301-310。

3.李泽鹏,左杨,王宏宇:基于社交网络结构的节点影响力度量方法,电子学报,2016.

4.林泽琦,赵俊峰,谢冰:一种基于图数据库的代码结构解析与搜索方法,计算机研究与发展2016(第53卷),2016,53(3):531-540.

5.梅宏,郭耀:面向网构软件的操作系统:发展及现状[J].科技导报,2016,34(14):33-41。

6.邵蓥侠,崔斌,马林,阴红志:“一种基于Sketch的Top-k紧密中心性快速搜索算法”,计算机学报,2016。

7.王菲菲,杨扬,蒋飞等:面向用户话题相似性特征的链路预测方法[J].西安交通大学学报,2016,50(8)。

8.许宇光,潘惊治,谢惠扬:基于最小点覆盖和反馈点集的社交网络影响最大化算法。《电子与信息学报》,2016,38(4):795-802。

9.于文静,赵海燕,张伟,金芝,基于特征模型的软件产品自动导出方法综述,软件学报,2016,27(1):26-44。

10.孟宏伟,陈钟、孟子骞Song Chuck,未来网络XIA中的虚拟机跨子网迁移,《通信学报》2016,37(3):107-116。


五、国内会议

1.陈震鹏,陆璇,李豁然,刘譞哲:基于多维应用特征的用户偏好预测,全国软件与应用技术会议(NASAC2016)。

2.李博远,赵海燕,张伟:一种基于CRFs的个体活动识别方法。第十五届全国软件与应用学术会议(NASAC),2016。

3.林华山,刘洋,焦文品:自适应软件的策略自动生成与演化。NASAC 2016.11 昆明。

4.刘沛东,曹东刚:一种私有云环境下基于虚拟集群的资源共享方法,计算机科学与探索,拿撒村016。

5.Wei Ahao,Xiaoning Wang and Wenpin Jiao.A Developer Recommendation Framework in Software Crowdsourcing Development,NASAC16,Kumming,2016.11.

6.Jin-Hui Shan,Hai-yan Zhao,Jin-Bowang,Rui-Xue Wang,Cheng-Lin Ruan,and Zhe-Xi Yao.An Extended TASM-Based Requirements Modeling Approach for Real-Time Embed ded Software:An Industrial Case Study,NASAC16,Kunming,2016.11.

7.沈琦,朱子骁,邹艳珍,赵俊峰,谢冰,面向软件问答文档的开发任务标签提取方法,全国软件技术大会NASAC2016。

8.史默臻,李豁然,刘譞哲,黄罡:手机屏幕尺寸与应用使用行为的相关性分析,全国软件与应用技术会议(NASAC2016,短文)。

9.王钰翔,李晟洁,王皓,马钧轶,王亚沙,张大庆:基于Wi-Fi的非接触式行为识别研究综述。PCC2016.

10.夏丁,王亚沙,王江涛,赵俊峰,张大庆:基于领域知识模型的异构数据模式匹配方法 PCC2016.