论文

一、国际顶级期刊、会议

 1. Congzhou Chen, Jin Xu*, Xiaolong Shi*. Optical and Topological Characterization of Hexagonal DNA Origami Nanotags. IEEE Transactions on Nanobioscience, 2021.

 2. Congzhou Chen, Tingting Lin, Mingyuan Ma, Xiaolong Shi*, Xin Li*. Programmable and Scalable Assembly of a Flexible Hexagonal DNA Origami. Nanotechnology, 2021.

 3. Junjie Chen, Guancheng Wang, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Lu Zhang, Bing Xie, “Coverage Prediction for Accelerating Compiler Testing,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 47, No. 2, February 2021, pp. 261-278.

 4. Longbiao Chen, Chenhui Lu, Fangxu Yuan, Zhihan Jiang, Leye Wang, Daqing Zhang, Ruixiang Luo, Xiaoliang Fan, Cheng Wang. UVLens: Urban Village Boundary Identification and Population Estimation Leveraging Open Government Data. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5(2): 57:1-57:26, UbiComp (2021)

 5. Zhenpeng Chen, Yanbin Cao, Huihan Yao, Xuan Lu, Xin Peng, Hong Mei, Xuanzhe Liu. Emoji-powered Sentiment and Emotion Detection from Software Developers' Communication Data. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 30(2): 18:1-18:48 (2021)

 6. Taoli Ding, Jing Yang, Juan Wang, Victor Pan, Zuhong Lu, Yonggang Ke, Zhang Cheng*. Shaped DNA Origami Carrier Nanopore Translocation Influenced by Aptamer based Surface Modification. Biosensors and Bioelectronics, 2021.  (IF: 10.67)

 7. Ruiyang Gao, Mi Zhang, Jie Zhang, Yang Li, Enze Yi, Dan Wu, Leye Wang, and Daqing Zhang. 2021. Towards Position-Independent Sensing for Gesture Recognition with Wi-Fi. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5, 2, Article 61 (June 2021), 28 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3463504, 2021

 8. Xiang Gao, Bo Wang, Gregory J. Duck, Ruyi Ji, Yingfei Xiong, Abhik Roychoudhury. Beyond Tests: Program Vulnerability Repair via Crash Constraint Extraction. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 30, Issue 2, March 2021, Article No.: 14, pp 1–27

 9. Li W, Cheng H, Wang P, et al. Practical Threshold Multi-Factor Authentication[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 163573-358830812632021. (SCI检索, 影响因子7.178)

 10. Bingyan Liu, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen, "PMC: A Privacy-preserving Deep Learning Model Customization Framework for Edge Computing". ACM IMWUT (UbiComp 2021).

 11. Hui Liu, Jiahao Jin, Zhifeng Xu, Yanzhen Zou, Yifan Bu, and Lu Zhang, “Deep Learning Based Code Smell Detection,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 47, No. 9, September 2021, pp. 1811-1837.

 12. Jinyi Liu, Youwei Zeng, Tao Gu, Leye Wang, and Daqing Zhang. 2021. WiPhone: Smartphone-based Respiration MonitoringUsing Ambient Reflected WiFi Signals. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5, 1, Article 23 (March 2021),19 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3448092, 2021

 13. Xuanzhe Liu, Shangguang Wang, Yun Ma, Ying Zhang, Qiaozhu Mei, Yunxin Liu, Gang Huang. Operating Systems for Resource-adaptive Intelligent Software: Challenges and Opportunities. ACM Transactions on Internet Technology. 21(2): 27:1-27:19 (2021)

 14. Haiyu Pan, Yongzhi Cao, Liang Chang*, Junyan Qian, and Yuming Lin, Fuzzy alternating refinement relations under the Gödel semantics, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 29 (2021), 953-964.

 15. Yingxia Shao, Xupeng Li, Yiru Chen, Lele Yu, Bin Cui: Sys-TM: A Fast and General Topic Modeling System. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 33(6): 2790-2802 (2021)

 16. Yingxia Shao, Shiyue Huang, Yawen Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Lei Chen: Memory-aware framework for fast and scalable second-order random walk over billion-edge natural graphs. VLDB J. 30(5): 769-797 (2021)

 17. Deyu Tian, Yun Ma, Aruna Balasubramanian, Yunxin Liu, Gang Huang, Xuanzhe Liu, Characterizing Embedded Web Browsing in Mobile Apps, IEEE Transactions on Mobile Computing, DOI 10.1109/TMC.2021.3065945, 2021

 18. Lei Wang, Xiang Zhang, Yuanshuang Jiang, Yong Zhang, Chenren Xu, Ruiyang Gao, Daqing Zhang, Watching Your Phone's Back: Gesture Recognition by Sensing Acoustical Structure-borne Propagation. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5(2): 82:1-82:25, https://doi.org/10.1145/3463522, 2021

 19. Leye Wang, Dingqi Yang, Xiao Han, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma, Mobile Crowdsourcing Task Allocation with Differential-and-Distortion Geo-Obfuscation. IEEE Trans. Dependable Secur. Comput. 18(2): 967-981 (2021)

 20. Bohan Yu, Yuxiang Wang, Kai Niu, Youwei Zeng, Tao Gu, Leye Wang, Cuntai Guan, Daqing Zhang, WiFi-Sleep: Sleep Stage Monitoring Using Commodity Wi-Fi Devices. IEEE Internet Things J. 8(18): 13900-13913 (2021)

 21. Fusang Zhang, Zhaoxin Chang, Jie Xiong, Rong Zheng, Junqi Ma, Kai Niu, Beihong Jin, Daqing Zhang, Unlocking the Beamforming Potential of LoRa for Long-range Multi-target Respiration Sensing. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5(2): 85:1-85:25, https://doi.org/10.1145/3463526, 2021

 22. Xiang Zhou, Xin Peng, Tao Xie, Jun Sun, Chao Ji, Wenhai Li, Dan Ding: Fault Analysis and Debugging of Microservice Systems: Industrial Survey, Benchmark System, and Empirical Study. IEEE Trans. Software Eng. 47(2): 243-260 (2021) https://doi.org/10.1109/TSE.2018.2887384

 23. Daming Zou, Jiajun Jiang, Yingfei Xiong, Michael Ernst, Lu Zhang, “An Empirical Study of Fault Localization Families and Their Combinations,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 47, No. 2, February 2021, pp. 332-347.

 24. Angello Astorga, Shambwaditya Saha, Ahmad Dinkins, Felicia Wang, P. Madhusudan, and Tao Xie. Synthesizing Contracts Correct Modulo a Test Generator. In Proceedings of ACM SIGPLAN International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications (OOPSLA 2021), Chicago, Illinois, Article 104, October 2021.

 25. Jinze Bai, Jialin Wang, Zhao Li, Donghui Ding, Ji Zhang, Jun Gao: ATJ-Net: Auto-Table-Join Network for Automatic Learning on Relational Databases. WWW 2021: 1540-1551

 26. Zhihao Bai, Ke Wang, Hang Zhu, Yinzhi Cao, Xin Jin, Runtime Recovery of Web Applications under Zero-Day ReDoS Attacks, Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P'21), 2021

 27. Zhenpeng Chen, Huihan Yao, Yiling Lou, Yanbin Cao, Yuanqiang Liu, Haoyu Wang, Xuanzhe LiuAn Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications, Proceedings of the 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE'21), 2021

 28. Yujie Feng, Jiangtao Wang*, Yasha Wang*, and Sumi Helal. Completing Missing Prevalence Rates for Multiple Chronic Diseases by Jointly Leveraging Both Intra- and Inter-Disease Population Health Data Correlations[C]// Proceedings of the Web Conference 2021. 2021: 183-193.

 29. Fangcheng Fu, Yingxia Shao, Lele Yu, Jiawei Jiang, Huanran Xue, Yangyu Tao, Bin Cui: VF2Boost: Very Fast Vertical Federated Gradient Boosting for Cross-Enterprise Learning. SIGMOD Conference 2021: 563-576

 30. Yingjie Fu, Jonathan Osei-Owusu, Angello Astorga, Zirui Neil Zhao, Wei Zhang, and Tao Xie. PaCon: A Symbolic Analysis Approach for Tactic-oriented Clustering of Programming Submissions. In Proceedings of the 2021 ACM SIGPLAN International Symposium on SPLASH-E (SPLASH-E 2021), pages 32–42, Chicago, Illinois, October 2021.

 31. Jun Gao, Jiazun Chen, Zhao Li, Ji Zhang: ICS-GNN: Lightweight Interactive Community Search via Graph Neural Network. Proc. VLDB Endow. 14(6): 1006-1018 (2021)

 32. Yuhao Gao, Haoyu Wang, Li Li, Xiapu Luo, Guoai Xu, Xuanzhe Liu. Demystifying Illegal Mobile Gambling Apps. Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 33. Jialiang Han, Yun Ma, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu, DeepRec: On-device Deep Learning for Privacy-preserving Sequential Recommendation in Mobile Commerce, Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 34. Hao He, Runzhi He, Haiqiao Gu, and Minghui Zhou*. 2021. A large-scale empirical study on Java library migrations: prevalence, trends, and rationales. In Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 478–490. DOI:https://doi.org/10.1145/3468264.3468571

 35. Ningyu He, Ruiyi Zhang, Haoyu Wang, Lei Wu, Xiapu Luo, Yao Guo, Ting Yu, and Xuxian Jiang, "EOSafe: Security analysis of EOSIO smart contracts", The 30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2021).

 36. Yangyu Hu, Haoyu Wang, Tiantong Ji, Xusheng Xiao, Xiapu Luo, Peng Gao, Yao Guo, "CHAMP: Characterizing Undesired App Behaviors from User Comments based on Market Policies", ICSE 2021.

 37. Ruyi Ji, Jingtao Xia, Yingfei Xiong, Zhenjiang Hu. Generalizable Synthesis Through Unification. OOPSLA'21: Object Oriented Programming Languages, Systems and Applications, October 2021.

 38. Yanjie Jiang, Hui Liu, Nan Niu, Lu Zhang, and Yamin Hu, “Extracting Concise Bug-Fixing Patches from Human-Written Patches in Version Control Systems,” Proceedings of 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE 2021), May 2021, pp. 686-698.

 39. Yanjie Jiang, Hui Liu, Yuxia Zhang, Nan Niu, Yuhai Zhao, and Lu Zhang, “Which Abbreviations Should Be Expanded?” Proceedings of 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 23-27, 2021, pp. 578-589.

 40. Jia Li, Yongmin Li, Ge Li, Xing Hu, Xin Xia, Zhi Jin, EDITSUM: A Retrieve-and-Edit Framework for Source Code Summarization, Proceedings of the 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, Melbourne, Australia, Sun 14 - Sat 20 November, 2021.(ASE 2021)

 41. Linyi Li, Maurice Weber, Xiaojun Xu, Luka Rimanic, Bhavya Kailkhura, Tao Xie, Ce Zhang, and Bo Li. TSS: Transformation-Specific Smoothing for Robustness Certification. In Proceedings of ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021), Virtual Conference, November 2021.

 42. Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Jiawei Jiang, Yaliang Li, Bolin Ding, Jingren Zhou, Zhi Yang, Wentao Wu, Ce Zhang, Bin Cui: VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition. Proc. VLDB Endow. 14(11): 2167-2176 (2021)

 43. Yang Li, Yu Shen, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Ce Zhang, Bin Cui:MFES-HB: Efficient Hyperband with Multi-Fidelity Quality Measurements. AAAI 2021: 8491-8500

 44. Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Yuanwei Chen, Huaijun Jiang, Mingchao Liu, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Wentao Wu, Zhi Yang, Ce Zhang, Bin Cui: OpenBox: A Generalized Black-box Optimization Service. KDD 2021: 3209-3219

 45. Fuqi Lin, Haoyu Wang, Liu Wang, Xuanzhe Liu, A Longitudinal Study of Removed Apps in iOS App Store, Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 46. Bingyan Liu, Yifeng Cai, Yao Guo, Xiangqun Chen, "TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning", AAAI 2021.

 47. Bingyan Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen, "PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization (preprint)", The Web Conference (WWW 2021).

 48. Zaoxing Liu, Hun Namkung, Georgios Nikolaidis, Jeongkeun Lee, Changhoon Kim, Xin Jin, Vladimir Braverman, Minlan Yu, Vyas Sekar, Jaqen: A High-Performance Switch-Native Approach for Detecting and Mitigating Volumetric DDoS Attacks with Programmable Switches, Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium, 2021

 49. Yiling Lou, Qihao Zhu, Jinhao Dong, Xia Li, Zeyu Sun, Dan Hao, Lu Zhang, and Lingming Zhang, "Boosting Coverage-Based Fault Localization via Graph-Based Representation Learning," Proceedings of 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 23-27, 2021, pp. 664-676.

 50. Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu, CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation, Proceedings of the Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021)

 51. Yixing Luo, Xiaoyi Zhang, Paolo Arcaini, Zhi Jin, Haiyan Zhao, Fuyuki Ishikawa, Rongxin Wu, and Tao Xie. Targeting Requirements Violations of Autonomous Driving Systems by Dynamic Evolutionary Search. In Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2021), Australia, November 2021.

 52. Liantao Ma, Xinyu Ma, Junyi Gao, Xianfeng Jiao, Zhihao Yu, Chaohe Zhang, Wenjie Ruan, Yasha Wang*, Wen Tang and Jiangtao Wang. Distilling Knowledge from Publicly Available Online EMR Data to Emerging Epidemic for Prognosis[C]//Proceedings of the Web Conference 2021. 2021: 3558-3568.

 53. Xupeng Miao, Nezihe Merve Gürel, Wentao Zhang, Zhichao Han, Bo Li, Wei Min, Susie Xi Rao, Hansheng Ren, Yinan Shan, Yingxia Shao, Yujie Wang, Fan Wu, Hui Xue, Yaming Yang, Zitao Zhang, Yang Zhao, Shuai Zhang, Yujing Wang, Bin Cui, Ce Zhang: DeGNN: Improving Graph Neural Networks with Graph Decomposition. KDD 2021: 1223-1233

 54. Xupeng Miao, Xiaonan Nie, Yingxia Shao, Zhi Yang, Jiawei Jiang, Lingxiao Ma, Bin Cui: Heterogeneity-Aware Distributed Machine Learning Training via Partial Reduce. SIGMOD Conference 2021: 2262-2270

 55. Y. Pan, M. Ma, X. Jiang, P. Wang. "Faster, Deeper, Easier: Crowdsourcing Diagnosis of Microservice Kernel Failure from User Space". ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis, 2021. (EI检索)

 56. Han Peng, Ge Li, Wenhan Wang, Yunfei Zhao, Zhi Jin, Integrating Tree Path in Transformer for Code Representation, Proceedings of the Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021).

 57. Fei Shao, Rui Xu, Wasif Haque, Jingwei Xu, Ying Zhang, Wei Yang, Yanfang Ye, Xusheng Xiao, WebEvoTaming Web Application Evolution via Detecting Semantic Structure Changes, 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis(ISSTA 2021), July 2021 pp.16–28.

 58. Bo Shen, Wei Zhang, Christian Kastner, Haiyan Zhao, Zhao Wei, Guangtai Liang, Zhi Jin. SmartCommit: A Graph-Based Interactive Assistant for Activity-Oriented Commits. ESEC/FSE 2021. (ACM SIGSOFT Distinguished Paper Awards)

 59. Jingling Sun, Ting Su, Junxin Li, Zhen Dong, Geguang Pu, Tao Xie, and Zhendong Su. Understanding and Finding System Setting-related Defects in Android Apps. In Proceedings of the 2021 International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2021), Virtual Event, Pages 204–215, July 2021.

 60. Zenna Tavares, James Koppel, Xin Zhang, Armando Solar-Lezama, A Language for Counterfactual Generative Models, International Conference on Machine Learning (ICML’21), 2021

 61. Bo Wang, Sirui Lu, Yingfei Xiong, Feng Liu. Faster Mutation Analysis with Fewer Processes and Smaller Overheads. ASE'21: 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, November 2021.

 62. Guancheng Wang, Ruobing Shen, Junjie Chen, Yingfei Xiong, and Lu Zhang, “Probabilistic Delta Debugging,” Proceedings of 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 23-27, 2021, pp. 881-892. (ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award)

 63. Hanzhang Wang, Zhengkai Wu, Huai Jiang, Yichao Huang, Jiamu Wang, Selcuk Kopru, Tao Xie. Groot: An Event-graph-based Approach for Root Cause Analysis in Industrial Settings. In Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2021), Experience Paper, Australia, November 2021.

 64. Qingshun Wang, Lihua Xu, Jun Xiao, Qi Guo, Haotian Zhang, Liang Dou, Liang He, and Tao Xie. FinFuzzer: One Step Further in Fuzzing Fintech Systems. In Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2021), Industry Showcase, Australia, November 2021.

 65. Wenyu Wang, Wei Yang, Tianyin Xu, and Tao Xie. Vet: Identifying and Avoiding UI Exploration Tarpits. In Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021), Virtual Conference, pages 83–94, August 2021.

 66. Wenyu Wang, Wing Lam, and Tao Xie. An Infrastructure Approach to Improving Effectiveness of Android UI Testing Tools. In Proceedings of the 2021 International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2021), Virtual Event, Pages 165–176, July 2021.

 67. Yiding Wang, Weiyan Wang, Duowen Liu, Xin Jin, Junchen Jiang, Kai Chen, Enabling Edge-Cloud Video Analytics for Robotic Applications, Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM'21), 2021

 68. Jinfeng Wen, Zhenpeng Chen, Yi Liu, Yiling Lou, Yun Ma, Gang Huang, Xin Jin, and Xuanzhe Liu, “An empirical study on challenges of application development in serverless computing,” in ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021), August 2021.

 69. Sixing Wu, Minghui Wang, Dawei Zhang, Yang Zhou, Ying Li, Zhonghai Wu, Knowledge-Aware Dialogue Generation via Hierarchical Infobox Accessing and Infobox-Dialogue Interaction Graph Network. 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’21), 2021

 70. Xu Xie, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Zhao Yang, Jinyang Gao, Wenwu Ou, Bin Cui: Explore User Neighborhood for Real-time E-commerce Recommendation. ICDE 2021: 2464-2475

 71. Han Xu, Zhenjiang Hu, Analytical Differential Calculus with Integration, International Colloquium on Automata, Languages and Programming 2021 (ICALP 2021), online virtual, July 12-16, 2021.

 72. Chengxu Yang, Yuanchun Li, Mengwei Xu, Zhenpeng Chen, Yunxin Liu, Gang Huang, Xuanzhe Liu, TaintStream: Fine-grained Taint Tracking for Big Data Platforms through Dynamic Code Translation, Proceedings of the 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE'21), 2021

 73. Chengxu Yang, Qipeng Wang, Mengwei Xu, Zhenpeng Chen, Kaigui Bian, Yunxin Liu and Xuanzhe Liu, Characterizing Impacts of Heterogeneity in Federated Learning upon Large-Scale Smartphone Data, Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 74. Xingyu Yao, Yingxia Shao, Bin Cui, Lei Chen: UniNet: Scalable Network Representation Learning with Metropolis-Hastings Sampling. ICDE 2021: 516-527

 75. Jie You, Jingfeng Wu, Xin Jin, Mosharaf Chowdhury, Ship Compute or Ship Data? Why Not Both? Proceedings of the 18nd Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI'21), 2021

 76. Zhuolong Yu, Chuheng Hu, Jingfeng Wu, Xiao Sun, Vladimir Braverman, Mosharaf Chowdhury, Zhenhua Liu, and Xin Jin, “Programmable packet scheduling with a single queue,” in ACM SIGCOMM, August 2021.

 77. Zhuolong Yu, Jingfeng Wu, Vladimir Braverman, Ion Stoica, Xin Jin, Twenty Years After: Hierarchical Core-Stateless Fair Queueing, Proceedings of the 18nd Symposium on Networked Systems Design and Implementation(NSDI'21), 2021

 78. Chaohe Zhang, Xin Gao, Liantao Ma, Yasha Wang*, Jiangtao Wang and Wen Tang. GRASP: Generic Framework for Health Status Representation Learning Based on Incorporating Knowledge from Similar Patients[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2021, 35(1): 715-723.

 79. Wentao Zhang, Yuezihan Jiang, Yang Li, Zeang Sheng, Yu Shen, Xupeng Miao, Liang Wang, Zhi Yang, Bin Cui: ROD: Reception-aware Online Distillation for Sparse Graphs. KDD 2021: 2232-2242

 80. Wentao Zhang, Zhi Yang, Yexin Wang, Yu Shen, Yang Li, Liang Wang, Bin Cui: Grain: Improving Data Efficiency of Graph Neural Networks via Diversified Influence Maximization. Proc. VLDB Endow. 14(11): 2473-2482 (2021)

 81. Wentao Zhang, Yu Shen, Yang Li, Lei Chen, Zhi Yang, Bin Cui: ALG: Fast and Accurate Active Learning Framework for Graph Convolutional Networks. SIGMOD Conference 2021: 2366-2374

 82. Wentao Zhang, Mingyu Yang, Zeang Sheng, Yang Li, Wen Ouyang, Yangyu Tao, Zhi Yang, Bin Cui: Node Dependent Local Smoothing for Scalable Graph Learning. NeurIPS 2021

 83. Xinyi Zhang, Hong Wu, Zhuo Chang, Shuowei Jin, Jian Tan, Feifei Li, Tieying Zhang, Bin Cui: ResTune: Resource Oriented Tuning Boosted by Meta-Learning for Cloud Databases. SIGMOD Conference 2021: 2102-2114

 84. Hang Zhu, Varun Gupta, Satyajeet Singh Ahuja, Yuandong Tian, Ying Zhang, and Xin Jin, “Network planning with deep reinforcement learning,” in ACM SIG- COMM, August 2021.

 85. Qihao Zhu, Zeyu Sun, Yuanan Xiao, Wenjie Zhang, Kang Yuan, Yingfei Xiong, Lu Zhang. A Syntax-Guided Edit Decoder for Neural Program Repair. ESEC/FSE'21: ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, August 2021.

 86. Yao Zhu, Hongzhi Liu, Yingpeng Du, Zhonghai Wu, IFSpard: An Information Fusion-based Framework for Spam Review Detection, 30th International World Wide Web Conference (WWW’21), 2021

 87. Yao Zhu, Hongzhi Liu, Zhonghai Wu, Yingpeng Du, Relation-Aware Neighborhood Matching Model for Entity Alignment[C], 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI’21), 2021


二、国际期刊

 1. Donggang Cao, Dongliang Xue, Zhiyi Ma, Hong Mei,. XiUOS: an open-source ubiquitous operating system for industrial Internet of Things, Sci China Inf Sci, 2021 65: 117101.

 2. Yingkui Cao, Zeyu Sun, Yanzhen Zou, Bing Xie. Structurally-Enhanced Approach for Automatic Code Transformation. International Journal of Software and Informatics, 2021,11(3):357-378.

 3. Congzhou Chen, Jin Xu*, Xiaolong Shi*. Optical and Topological Characterization of Hexagonal DNA Origami Nanotags. IEEE Transactions on Nanobioscience, 2021.

 4. Congzhou Chen, Tingting Lin, Mingyuan Ma, Xiaolong Shi*, Xin Li*. Programmable and Scalable Assembly of a Flexible Hexagonal DNA Origami. Nanotechnology, 2021.

 5. Junjie Chen, Guancheng Wang, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Lu Zhang, Bing Xie, “Coverage Prediction for Accelerating Compiler Testing,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 47, No. 2, February 2021, pp. 261-278.

 6. Longbiao Chen, Chenhui Lu, Fangxu Yuan, Zhihan Jiang, Leye Wang, Daqing Zhang, Ruixiang Luo, Xiaoliang Fan, Cheng Wang. UVLens: Urban Village Boundary Identification and Population Estimation Leveraging Open Government Data. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5(2): 57:1-57:26, UbiComp (2021)

 7. Zhenpeng Chen, Yanbin Cao, Huihan Yao, Xuan Lu, Xin Peng, Hong Mei, Xuanzhe Liu. Emoji-powered Sentiment and Emotion Detection from Software Developers' Communication Data. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 30(2): 18:1-18:48 (2021)

 8. Taoli Ding, Jing Yang, Juan Wang, Victor Pan, Zuhong Lu, Yonggang Ke, Zhang Cheng*. Shaped DNA Origami Carrier Nanopore Translocation Influenced by Aptamer based Surface Modification. Biosensors and Bioelectronics, 2021.  (IF: 10.67)

 9. Ruiyang Gao, Mi Zhang, Jie Zhang, Yang Li, Enze Yi, Dan Wu, Leye Wang, and Daqing Zhang. 2021. Towards Position-Independent Sensing for Gesture Recognition with Wi-Fi. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5, 2, Article 61 (June 2021), 28 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3463504, 2021

 10. Xiang Gao, Bo Wang, Gregory J. Duck, Ruyi Ji, Yingfei Xiong, Abhik Roychoudhury. Beyond Tests: Program Vulnerability Repair via Crash Constraint Extraction. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 30, Issue 2, March 2021, Article No.: 14, pp 1–27

 11. Abba Garba, Zhong Chen, Zhi Guan, and Gautam Srivastava. "LightLedger: A Novel Blockchain-Based Domain Certificate Authentication and Validation Scheme." IEEE Transactions on Network Science and Engineering (2021): 1698-1710.

 12. Xiaoxi Guo, Sujoy Sikdar, Haibin Wang, Lirong Xia, Yongzhi Cao*, and Hanpin Wang, Probabilistic serial mechanism for multi-type resource allocation, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 35 (2021), Article 15.

 13. Xiao Han, Leye Wang, Weiguo Fan, Is Hidden Safe? Location Protection against Machine-Learning Prediction Attacks in Social Networks. MIS Q. 45(2) (2021)

 14. Wenpin Jiao. A Generic Model for Swarm Intelligence and Its Validations, WSEAS Transactions on Information Science and Applications. 2021, vol.18, art. 14, 116-130.

 15. Li W, Cheng H, Wang P, et al. Practical Threshold Multi-Factor Authentication[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 163573-358830812632021. (SCI检索, 影响因子7.178)

 16. Bingyan Liu, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen, "PMC: A Privacy-preserving Deep Learning Model Customization Framework for Edge Computing". ACM IMWUT (UbiComp 2021).

 17. Hui Liu, Jiahao Jin, Zhifeng Xu, Yanzhen Zou, Yifan Bu, and Lu Zhang, “Deep Learning Based Code Smell Detection,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 47, No. 9, September 2021, pp. 1811-1837.

 18. Jinyi Liu, Youwei Zeng, Tao Gu, Leye Wang, and Daqing Zhang. 2021. WiPhone: Smartphone-based Respiration MonitoringUsing Ambient Reflected WiFi Signals. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5, 1, Article 23 (March 2021),19 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3448092, 2021

 19. Xuanzhe Liu, Shangguang Wang, Yun Ma, Ying Zhang, Qiaozhu Mei, Yunxin Liu, Gang Huang. Operating Systems for Resource-adaptive Intelligent Software: Challenges and Opportunities. ACM Transactions on Internet Technology. 21(2): 27:1-27:19 (2021)

 20. F. Ma, X.D. Luo, P. Wang, R.B. Zhu. Random growth networks with exponential degree distribution. Chaos. 30, 113120 (2020). (SCI检索, 影响因子3.642)

 21. F. Ma, P. Wang. Power-law graphs with small diameter: Framework, structural properties, and average trapping time. Phys. Rev. E.103, 022318 (2021). (SCI检索, 影响因子2.529)

 22. F. Ma, X.M. Wang, P. Wang, X.D. Luo. Random walks on the generalized Vicsek fractal. EPL. 133 (2021) 40004. (SCI检索, 影响因子1.97)

 23. F. Ma, P. Wang, B. Yao. "Random walks on Fibonacci treelike models". Physica A. 581,126199(2021). (SCI检索, 影响因子3.263)

 24. Haiyu Pan, Yongzhi Cao, Liang Chang*, Junyan Qian, and Yuming Lin, Fuzzy alternating refinement relations under the Gödel semantics, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 29 (2021), 953-964.

 25. Yingxia Shao, Xupeng Li, Yiru Chen, Lele Yu, Bin Cui: Sys-TM: A Fast and General Topic Modeling System. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 33(6): 2790-2802 (2021)

 26. Yingxia Shao, Shiyue Huang, Yawen Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Lei Chen: Memory-aware framework for fast and scalable second-order random walk over billion-edge natural graphs. VLDB J. 30(5): 769-797 (2021)

 27. Junshuai Song, Xiaoru Qu, Zehong Hu, Zhao Li, Jun Gao, Ji Zhang:
  A subgraph-based knowledge reasoning method for collective fraud detection in E-commerce. Neurocomputing 461: 587-597 (2021)

 28. Sun Yanchun, Yin Hang, Wen Jiu, Sun Zhiyu. Urban Region Function Mining Service Based on Social Media Text Analysis[J]. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2021, 31(4): 563-586.

 29. Deyu Tian, Yun Ma, Aruna Balasubramanian, Yunxin Liu, Gang Huang, Xuanzhe Liu, Characterizing Embedded Web Browsing in Mobile Apps, IEEE Transactions on Mobile Computing, DOI 10.1109/TMC.2021.3065945, 2021

 30. Chunhui Wang, Zhi Jin, Wei Zhang et al. Journal of computer science and technology: Instruction for authors, Journal of Computer Science and Technology, 33(6), 2021

 31. Lei Wang, Xiang Zhang, Yuanshuang Jiang, Yong Zhang, Chenren Xu, Ruiyang Gao, Daqing Zhang, Watching Your Phone's Back: Gesture Recognition by Sensing Acoustical Structure-borne Propagation. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5(2): 82:1-82:25, https://doi.org/10.1145/3463522, 2021

 32. Leye Wang, Dingqi Yang, Xiao Han, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma, Mobile Crowdsourcing Task Allocation with Differential-and-Distortion Geo-Obfuscation. IEEE Trans. Dependable Secur. Comput. 18(2): 967-981 (2021)

 33. Jiangtao Wang, Leye Wang, Yanhui Song, Crowd-Machine Hybrid Urban Sensing and Computing. Computer 54(4): 26-34 (2021)

 34. Jinfeng Wen, Yi Liu, Zhenpeng Chen, Junkai Chen, Yun Ma, Characterizing commodity serverless computing platforms, Journal of Software: Evolution and Process, 33(10): e2394, DOI: 10.1002/smr.2394

 35. Wu, D., Zeng, Y., Zhang, F. et al. WiFi CSI-based device-free sensing: from Fresnel zone model to CSI-ratio model. CCF Trans. Pervasive Comp. Interact. (2021). https://doi.org/10.1007/s42486-021-00077-z

 36. Zhenhao Wu, Jianbo Gao, Qingshan Li, Zhi Guan, and Zhong Chen. "Make aspect-based sentiment classification go further: step into the long-document-level." Applied Intelligence (2021): 1-20.

 37. Jing Yang, Nan Zhao, Yuan Liang, Zuhong Lu and Zhang Cheng*. Structure-flexible DNA origami translocation through a solid-state nanopore, RSC Advances, 2021. (IF: 3.4)

 38. Bohan Yu, Yuxiang Wang, Kai Niu, Youwei Zeng, Tao Gu, Leye Wang, Cuntai Guan, Daqing Zhang, WiFi-Sleep: Sleep Stage Monitoring Using Commodity Wi-Fi Devices. IEEE Internet Things J. 8(18): 13900-13913 (2021)

 39. Fusang Zhang, Zhaoxin Chang, Jie Xiong, Rong Zheng, Junqi Ma, Kai Niu, Beihong Jin, Daqing Zhang, Unlocking the Beamforming Potential of LoRa for Long-range Multi-target Respiration Sensing. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 5(2): 85:1-85:25, https://doi.org/10.1145/3463526, 2021

 40. Jingbin Zhang, Meng Ma, Ping Wang, Xiao-dong Sun, "Middleware for the Internet of Things: A survey on requirements, enabling technologies, and solutions", Journal of Systems Architecture,117,1020982021(SCI检索, 影响因子3.777)

 41. Junxiang Zheng, Yongzhi Cao*, and Hanpin Wang, Resisting membership inference attacks through knowledge distillation, Neurocomputing, 452 (2021), 114-126.

 42. Xiang Zhou, Xin Peng, Tao Xie, Jun Sun, Chao Ji, Wenhai Li, Dan Ding: Fault Analysis and Debugging of Microservice Systems: Industrial Survey, Benchmark System, and Empirical Study. IEEE Trans. Software Eng. 47(2): 243-260 (2021)

 43. Daming Zou, Jiajun Jiang, Yingfei Xiong, Michael Ernst, Lu Zhang, “An Empirical Study of Fault Localization Families and Their Combinations,” IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 47, No. 2, February 2021, pp. 332-347.

 

三、国际会议

 1. Angello Astorga, Shambwaditya Saha, Ahmad Dinkins, Felicia Wang, P. Madhusudan, and Tao Xie. Synthesizing Contracts Correct Modulo a Test Generator. In Proceedings of ACM SIGPLAN International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications (OOPSLA 2021), Chicago, Illinois, Article 104, October 2021.

 2. Jinze Bai, Jialin Wang, Zhao Li, Donghui Ding, Ji Zhang, Jun Gao: ATJ-Net: Auto-Table-Join Network for Automatic Learning on Relational Databases. WWW 2021: 1540-1551

 3. Zhihao Bai, Ke Wang, Hang Zhu, Yinzhi Cao, Xin Jin, Runtime Recovery of Web Applications under Zero-Day ReDoS Attacks, Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P'21), 2021

 4. Xiaoyi Chen, Ahmed Salem1, Dingfan Chen, Michael Backes, Shiqing Ma, Yang Zhang, Qingni Shen, Zhonghai Wu, BadNL: Backdoor Attacks Against NLP Models, Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC’21), 2021

 5. Yifan Chen, Chenyang Yang, Xin Zhang, Yingfei Xiong, Hao Tang, Xiaoyin Wang and Lu Zhang, “Accelerating Program Analyses in Datalog by Merging Library Facts,” Proceedings of 28th Static Analysis Symposium (SAS), October 17-22, 2021, pp. 77-101.

 6. Zhenpeng Chen, Huihan Yao, Yiling Lou, Yanbin Cao, Yuanqiang Liu, Haoyu Wang, Xuanzhe LiuAn Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications, Proceedings of the 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE'21), 2021

 7. Haibo Cheng, Wenting Li, Ping Wang, Kaitai Liang. "Improved Probabilistic Context-free Grammars for Passwords Using Word Extraction", IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2021.(EI检索)

 8. Yujie Feng, Jiangtao Wang*, Yasha Wang*, and Sumi Helal. Completing Missing Prevalence Rates for Multiple Chronic Diseases by Jointly Leveraging Both Intra- and Inter-Disease Population Health Data Correlations[C]// Proceedings of the Web Conference 2021. 2021: 183-193.

 9. Bin Fu, Hongzhi Liu, Yao Zhu, Yang Song, Tao Zhang, Zhonghai Wu, Beyond Matching: Modeling Two-Sided Multi-Behavioral Sequences for Dynamic Person-Job Fit, International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA’21), 2021

 10. Fangcheng Fu, Yingxia Shao, Lele Yu, Jiawei Jiang, Huanran Xue, Yangyu Tao, Bin Cui: VF2Boost: Very Fast Vertical Federated Gradient Boosting for Cross-Enterprise Learning. SIGMOD Conference 2021: 563-576

 11. Yingjie Fu, Jonathan Osei-Owusu, Angello Astorga, Zirui Neil Zhao, Wei Zhang, and Tao Xie. PaCon: A Symbolic Analysis Approach for Tactic-oriented Clustering of Programming Submissions. In Proceedings of the 2021 ACM SIGPLAN International Symposium on SPLASH-E (SPLASH-E 2021), pages 32–42, Chicago, Illinois, October 2021.

 12. Jun Gao, Jiazun Chen, Zhao Li, Ji Zhang: ICS-GNN: Lightweight Interactive Community Search via Graph Neural Network. Proc. VLDB Endow. 14(6): 1006-1018 (2021)

 13. Yuhao Gao, Haoyu Wang, Li Li, Xiapu Luo, Guoai Xu, Xuanzhe Liu. Demystifying Illegal Mobile Gambling Apps. Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 14. Jialiang Han, Yun Ma, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu, DeepRec: On-device Deep Learning for Privacy-preserving Sequential Recommendation in Mobile Commerce, Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 15. C-J. He, H-W. Wang, X-R. Jiang, M. Ma*, P. Wang*, “Dyna-PTM: OD-enhanced GCN for Metro Passenger Flow Prediction”, International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2021. (已接收,EI检索,CCF C类会议)

 16. Hao He, Runzhi He, Haiqiao Gu, and Minghui Zhou*. 2021. A large-scale empirical study on Java library migrations: prevalence, trends, and rationales. In Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 478–490. DOI:https://doi.org/10.1145/3468264.3468571

 17. H. He, Y. Xu, X. Cheng, G. Liang and M. Zhou*, "MigrationAdvisor: Recommending Library Migrations from Large-Scale Open-Source Data," 2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion), 2021, pp. 9-12, doi: 10.1109/ICSE-Companion 52605.2021.00023.

 18. H. He, Y. Xu, Y. Ma, Y. Xu, G. Liang and M. Zhou*, "A Multi-Metric Ranking Approach for Library Migration Recommendations," 2021 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER), 2021, pp. 72-83, doi: 10.1109/SANER50967.2021.00016.

 19. Ningyu He, Ruiyi Zhang, Haoyu Wang, Lei Wu, Xiapu Luo, Yao Guo, Ting Yu, and Xuxian Jiang, "EOSafe: Security analysis of EOSIO smart contracts", The 30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2021).

 20. Yangyu Hu, Haoyu Wang, Tiantong Ji, Xusheng Xiao, Xiapu Luo, Peng Gao, Yao Guo, "CHAMP: Characterizing Undesired App Behaviors from User Comments based on Market Policies", ICSE 2021.

 21. Gang Huang, Kaidong Wu, Chaoran Luo, Su Zhang, Huaqian Cai, Xiang Jing, Yun Ma, BDLedger: A Scalable Distributed Ledger for Large-Scale Data Recording, Proceedings of the International Conference on Blockchain and Trustworthy Systems (BlockSys'21), 2021

 22. Ruyi Ji, Jingtao Xia, Yingfei Xiong, Zhenjiang Hu. Generalizable Synthesis Through Unification. OOPSLA'21: Object Oriented Programming Languages, Systems and Applications, October 2021.

 23. Yanjie Jiang, Hui Liu, Nan Niu, Lu Zhang, and Yamin Hu, “Extracting Concise Bug-Fixing Patches from Human-Written Patches in Version Control Systems,” Proceedings of 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE 2021), May 2021, pp. 686-698.

 24. Yanjie Jiang, Hui Liu, Yuxia Zhang, Nan Niu, Yuhai Zhao, and Lu Zhang, “Which Abbreviations Should Be Expanded?” Proceedings of 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 23-27, 2021, pp. 578-589.

 25. D. Jin, Y. Li and D. Cao, "Running Scientific Computing Workloads in JointCloud Computing Environment," 2021 IEEE International Conference on Joint Cloud Computing (JCC), 2021, pp. 16-23, doi: 10.1109/JCC53141. 2021.00014.

 26. Jia Li, Yongmin Li, Ge Li, Xing Hu, Xin Xia, Zhi Jin, EDITSUM: A Retrieve-and-Edit Framework for Source Code Summarization, Proceedings of the 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, Melbourne, Australia, Sun 14 - Sat 20 November, 2021.(ASE 2021)

 27. Linyi Li, Maurice Weber, Xiaojun Xu, Luka Rimanic, Bhavya Kailkhura, Tao Xie, Ce Zhang, and Bo Li. TSS: Transformation-Specific Smoothing for Robustness Certification. In Proceedings of ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021), Virtual Conference, November 2021.

 28. Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Jiawei Jiang, Yaliang Li, Bolin Ding, Jingren Zhou, Zhi Yang, Wentao Wu, Ce Zhang, Bin Cui: VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition. Proc. VLDB Endow. 14(11): 2167-2176 (2021)

 29. Yang Li, Yu Shen, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Ce Zhang, Bin Cui:MFES-HB: Efficient Hyperband with Multi-Fidelity Quality Measurements. AAAI 2021: 8491-8500

 30. Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Yuanwei Chen, Huaijun Jiang, Mingchao Liu, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Wentao Wu, Zhi Yang, Ce Zhang, Bin Cui: OpenBox: A Generalized Black-box Optimization Service. KDD 2021: 3209-3219

 31. Yue Li, Han Liu, Yuanliang Chen, Jianbo Gao, Zhenhao Wu, Zhi Guan, and Zhong Chen. "FASTBLOCK: Accelerating Blockchains via Hardware Transactional Memory." In 2021 IEEE 41st International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), pp. 250-260. IEEE, 2021.

 32. Jingjing Liang, Ruyi Ji, Jiajun Jiang, Shurui Zhou, Yiling Lou, Yingfei Xiong, Gang Huang. Interactive Patch Filtering as Debugging Aid. ICSME'21: 37th International Conference on Software Maintenance and Evolution, September 2021.

 33. Fuqi Lin, Haoyu Wang, Liu Wang, Xuanzhe Liu, A Longitudinal Study of Removed Apps in iOS App Store, Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 34. Chunyang Ling, Yanzhen Zou,Bing Xie. Graph Neural Network based Collaborative Filtering for API Usage Recommendation. IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER). 2021.

 35. Bingyan Liu, Yifeng Cai, Yao Guo, Xiangqun Chen, "TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning", AAAI 2021.

 36. Bingyan Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen, "PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization (preprint)", The Web Conference (WWW 2021).

 37. Zaoxing Liu, Hun Namkung, Georgios Nikolaidis, Jeongkeun Lee, Changhoon Kim, Xin Jin, Vladimir Braverman, Minlan Yu, Vyas Sekar, Jaqen: A High-Performance Switch-Native Approach for Detecting and Mitigating Volumetric DDoS Attacks with Programmable Switches, Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium, 2021

 38. Yiling Lou, Qihao Zhu, Jinhao Dong, Xia Li, Zeyu Sun, Dan Hao, Lu Zhang, and Lingming Zhang, "Boosting Coverage-Based Fault Localization via Graph-Based Representation Learning," Proceedings of 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 23-27, 2021, pp. 664-676.

 39. Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu, CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation, Proceedings of the Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021)

 40. Yixing Luo, Xiaoyi Zhang, Paolo Arcaini, Zhi Jin, Haiyan Zhao, Fuyuki Ishikawa, Rongxin Wu, and Tao Xie. Targeting Requirements Violations of Autonomous Driving Systems by Dynamic Evolutionary Search. In Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2021), Australia, November 2021.

 41. Liantao Ma, Xinyu Ma, Junyi Gao, Xianfeng Jiao, Zhihao Yu, Chaohe Zhang, Wenjie Ruan, Yasha Wang*, Wen Tang and Jiangtao Wang. Distilling Knowledge from Publicly Available Online EMR Data to Emerging Epidemic for Prognosis[C]//Proceedings of the Web Conference 2021. 2021: 3558-3568.

 42. Xupeng Miao, Lingxiao Ma, Zhi Yang, Yingxia Shao, Bin Cui, Lele Yu, Jiawei Jiang: CuWide: Towards Efficient Flow-based Training for Sparse Wide Models on GPUs (Extended Abstract). ICDE 2021: 2330-2331

 43. Xupeng Miao, Nezihe Merve Gürel, Wentao Zhang, Zhichao Han, Bo Li, Wei Min, Susie Xi Rao, Hansheng Ren, Yinan Shan, Yingxia Shao, Yujie Wang, Fan Wu, Hui Xue, Yaming Yang, Zitao Zhang, Yang Zhao, Shuai Zhang, Yujing Wang, Bin Cui, Ce Zhang: DeGNN: Improving Graph Neural Networks with Graph Decomposition. KDD 2021: 1223-1233

 44. Xupeng Miao, Xiaonan Nie, Yingxia Shao, Zhi Yang, Jiawei Jiang, Lingxiao Ma, Bin Cui: Heterogeneity-Aware Distributed Machine Learning Training via Partial Reduce. SIGMOD Conference 2021: 2262-2270

 45. Y. Pan, M. Ma, X. Jiang, P. Wang. "Faster, Deeper, Easier: Crowdsourcing Diagnosis of Microservice Kernel Failure from User Space". ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis, 2021. (EI检索)

 46. Han Peng, Ge Li, Wenhan Wang, Yunfei Zhao, Zhi Jin, Integrating Tree Path in Transformer for Code Representation, Proceedings of the Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021).

 47. Sujoy Sikdar, Xiaoxi Guo, Haibin Wang, Lirong Xia, and Yongzhi Cao, Sequential mechanisms for multi-type resource allocation, in Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2021), U. Endriss, A. Nowé, F. Dignum, A. Lomuscio (eds.), May 3-7, 2021, Online, pp. 1209-1217.

 48. Fei Shao, Rui Xu, Wasif Haque, Jingwei Xu, Ying Zhang, Wei Yang, Yanfang Ye, Xusheng Xiao, WebEvoTaming Web Application Evolution via Detecting Semantic Structure Changes, 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis(ISSTA 2021), July 2021 pp.16–28.

 49. Bo Shen, Wei Zhang, Christian Kastner, Haiyan Zhao, Zhao Wei, Guangtai Liang, Zhi Jin. SmartCommit: A Graph-Based Interactive Assistant for Activity-Oriented Commits. ESEC/FSE 2021. (ACM SIGSOFT Distinguished Paper Awards)

 50. Bo Shen, Wei Zhang, Ailun Yu, Yifan Shi, Haiyan Zhao, Zhi Jin, SoManyConflicts: Resolve Many Merge Conflicts Interactively and Systematically, ASE 2021 Tool Demonstrations

 51. Bo Shen, Wei Zhang, Ailun Yu, Zhao Wei, Guangtai Liang, Haiyan Zhao and Zhi Jin. Cross-language Code Coupling Detection: A Preliminary Research on Android Applications, ICSME 2021

 52. Jingling Sun, Ting Su, Junxin Li, Zhen Dong, Geguang Pu, Tao Xie, and Zhendong Su. Understanding and Finding System Setting-related Defects in Android Apps. In Proceedings of the 2021 International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2021), Virtual Event, Pages 204–215, July 2021.

 53. Ye Tao, Ying Li, Zhonghai Wu, Temporal Link Prediction Via Reinforcement Learning[C], IEEE International Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP’21), 2021

 54. Ye Tao, Ying Li, Zhonghai Wu, Revisiting Graph Neural Networks for Node Classification in Heterogeneous Graphs, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME’21), 2021

 55. Zenna Tavares, James Koppel, Xin Zhang, Armando Solar-Lezama, A Language for Counterfactual Generative Models, International Conference on Machine Learning (ICML’21), 2021

 56. Bo Wang, Sirui Lu, Yingfei Xiong, Feng Liu. Faster Mutation Analysis with Fewer Processes and Smaller Overheads. ASE'21: 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, November 2021.

 57. Guancheng Wang, Ruobing Shen, Junjie Chen, Yingfei Xiong, and Lu Zhang, “Probabilistic Delta Debugging,” Proceedings of 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 23-27, 2021, pp. 881-892. (ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award)

 58. Hanzhang Wang, Zhengkai Wu, Huai Jiang, Yichao Huang, Jiamu Wang, Selcuk Kopru, Tao Xie. Groot: An Event-graph-based Approach for Root Cause Analysis in Industrial Settings. In Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2021), Experience Paper, Australia, November 2021.

 59. Jue Wang, Ping Wang, Chao Zhang, Kuifeng Su, Jun Li, "F-NET: Fusion Neural Network for Vehicel Trajectory Prediction in Automomous Driving," IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2021. (已接收,EI检索,CCF B类会议)

 60. Qingshun Wang, Lihua Xu, Jun Xiao, Qi Guo, Haotian Zhang, Liang Dou, Liang He, and Tao Xie. FinFuzzer: One Step Further in Fuzzing Fintech Systems. In Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2021), Industry Showcase, Australia, November 2021.

 61. Wenyu Wang, Wei Yang, Tianyin Xu, and Tao Xie. Vet: Identifying and Avoiding UI Exploration Tarpits. In Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021), Virtual Conference, pages 83–94, August 2021.

 62. Wenyu Wang, Wing Lam, and Tao Xie. An Infrastructure Approach to Improving Effectiveness of Android UI Testing Tools. In Proceedings of the 2021 International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2021), Virtual Event, Pages 165–176, July 2021.

 63. Yiding Wang, Weiyan Wang, Duowen Liu, Xin Jin, Junchen Jiang, Kai Chen, Enabling Edge-Cloud Video Analytics for Robotic Applications, Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM'21), 2021

 64. Anjiang Wei, Pu Yi, Tao Xie, Darko Marinov, and Wing Lam. Probabilistic and Systematic Coverage of Consecutive Test-Method Pairs for Detecting Order-Dependent Flaky Tests. In Proceedings of 27th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS 2021), Virtual Conference, March 2021.

 65. Jinfeng Wen, Zhenpeng Chen, Yi Liu, Yiling Lou, Yun Ma, Gang Huang, Xin Jin, and Xuanzhe Liu, “An empirical study on challenges of application development in serverless computing,” in ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021), August 2021.

 66. Jinfeng Wen, Yi Liu, A Measurement Study on Serverless Workflow Services, Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services (ICWS'21), 2021

 67. Sixing Wu, Minghui Wang, Dawei Zhang, Yang Zhou, Ying Li, Zhonghai Wu, Knowledge-Aware Dialogue Generation via Hierarchical Infobox Accessing and Infobox-Dialogue Interaction Graph Network. 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’21), 2021

 68. Sixing Wu, Dawei Zhang, Ying Li, Zhonghai Wu: Multi Path Training Framework for Data-Driven Open-Domain Conversation System[C], IEEE International Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP’21), 2021

 69. Yikuan Xia, Jun Gao, Bin Cui. iMap: Incremental Node Mapping between Large Graphs Using GNN, Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management October 2021, pp 2191–2200

 70. Xu Xie, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Zhao Yang, Jinyang Gao, Wenwu Ou, Bin Cui: Explore User Neighborhood for Real-time E-commerce Recommendation. ICDE 2021: 2464-2475

 71. Han Xu, Zhenjiang Hu, Analytical Differential Calculus with Integration, International Colloquium on Automata, Languages and Programming 2021 (ICALP 2021), online virtual, July 12-16, 2021.

 72. K Yan, Z Bouraoui, P Wang, S Jameel, S Schockaert. "Aligning Visual Prototypes with BERT Embeddings for Few-shot Learning". ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 2021. (EI检索)

 73. K Yan, L Liu, J Hou, P Wang. "Representative Local Feature Mining For Few-shot Learning". IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2021.(EI检索)

 74. K Yan, Z Bouraoui, P Wang, S Jameel, S Schockaert. "Few-shot Image Classification with multi-facet prototypes". IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2021.(EI检索)

 75. Chengxu Yang, Yuanchun Li, Mengwei Xu, Zhenpeng Chen, Yunxin Liu, Gang Huang, Xuanzhe Liu, TaintStream: Fine-grained Taint Tracking for Big Data Platforms through Dynamic Code Translation, Proceedings of the 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE'21), 2021

 76. Chengxu Yang, Qipeng Wang, Mengwei Xu, Zhenpeng Chen, Kaigui Bian, Yunxin Liu and Xuanzhe Liu, Characterizing Impacts of Heterogeneity in Federated Learning upon Large-Scale Smartphone Data, Proceedings of the 30th The Web Conference (WWW'21), 2021

 77. Xingyu Yao, Yingxia Shao, Bin Cui, Lei Chen: UniNet: Scalable Network Representation Learning with Metropolis-Hastings Sampling. ICDE 2021: 516-527

 78. Hang Yin, Zhiyu Sun, Yanchun Sun, Gang Huang, Automatic Learning Path Recommendation for Open Source Projects Using Deep Learning on Knowledge Graphs, Proceedings of the 45th IEEE International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC'21), 2021

 79. Hang Yin, Yuanhao Zheng, Yanchun Sun, Gang Huang, An API Learning Service for Inexperienced Developers Based on API Knowledge Graph, Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services (ICWS'21), 2021

 80. Jie You, Jingfeng Wu, Xin Jin, Mosharaf Chowdhury, Ship Compute or Ship Data? Why Not Both? Proceedings of the 18nd Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI'21), 2021

 81. Zhuolong Yu, Chuheng Hu, Jingfeng Wu, Xiao Sun, Vladimir Braverman, Mosharaf Chowdhury, Zhenhua Liu, and Xin Jin, “Programmable packet scheduling with a single queue,” in ACM SIGCOMM, August 2021.

 82. Zhuolong Yu, Jingfeng Wu, Vladimir Braverman, Ion Stoica, Xin Jin, Twenty Years After: Hierarchical Core-Stateless Fair Queueing, Proceedings of the 18nd Symposium on Networked Systems Design and Implementation(NSDI'21), 2021

 83. Chaohe Zhang, Xin Gao, Liantao Ma, Yasha Wang*, Jiangtao Wang and Wen Tang. GRASP: Generic Framework for Health Status Representation Learning Based on Incorporating Knowledge from Similar Patients[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2021, 35(1): 715-723.

 84. L. Zhang, M. Ma, P. Wang*, “Zero-shot Question Generation: Accelerate the Development of Domain-specific Dialogue System”, IEEE International Conference on High Performance and Smart Computing (HPSC), 2021.(EI检索)

 85. M. Zhang, M. Ma, P. Wang. "Hierarchical Refined Attention For Scene Text Recognition". IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2021.(EI检索)

 86. M. Zhang, M. Ma, P. Wang. "Scene Text Recognition with Cascade Attention Network". ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 2021. (EI检索)

 87. Mingyue Zhang, Jialong Li, Haiyan Zhao, Kenji Tei, Shinichi Honiden, Zhi Jin, A Meta Reinforcement Learning-based Approach for Self-Adaptive System, ACSOS 2021

 88. Shaokun Zhang, Yuanchun Li, Weixiang Yan, Yao Guo and Xiangqun Chen, "Dependency-aware Form Understanding", ISSRE 2021.

 89. Wentao Zhang, Yuezihan Jiang, Yang Li, Zeang Sheng, Yu Shen, Xupeng Miao, Liang Wang, Zhi Yang, Bin Cui: ROD: Reception-aware Online Distillation for Sparse Graphs. KDD 2021: 2232-2242

 90. Wentao Zhang, Zhi Yang, Yexin Wang, Yu Shen, Yang Li, Liang Wang, Bin Cui: Grain: Improving Data Efficiency of Graph Neural Networks via Diversified Influence Maximization. Proc. VLDB Endow. 14(11): 2473-2482 (2021)

 91. Wentao Zhang, Yu Shen, Yang Li, Lei Chen, Zhi Yang, Bin Cui: ALG: Fast and Accurate Active Learning Framework for Graph Convolutional Networks. SIGMOD Conference 2021: 2366-2374

 92. Wentao Zhang, Mingyu Yang, Zeang Sheng, Yang Li, Wen Ouyang, Yangyu Tao, Zhi Yang, Bin Cui: Node Dependent Local Smoothing for Scalable Graph Learning. NeurIPS 2021

 93. Xinyi Zhang, Hong Wu, Zhuo Chang, Shuowei Jin, Jian Tan, Feifei Li, Tieying Zhang, Bin Cui: ResTune: Resource Oriented Tuning Boosted by Meta-Learning for Cloud Databases. SIGMOD Conference 2021: 2102-2114

 94. Li Zheng, Jun Gao, Li Zhao, Ji Zhang. AdaBoosting Clusters on Graph Neural Network. ICDM 2021 (short)

 95. Yuqi Zhou, Jiawei Wu, Yanchun Sun, GHTRecA Personalized Service to Recommend GitHub Trending Repositories for Developers, Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services (ICWS'21), 2021

 96. Hang Zhu, Varun Gupta, Satyajeet Singh Ahuja, Yuandong Tian, Ying Zhang, and Xin Jin, “Network planning with deep reinforcement learning,” in ACM SIG- COMM, August 2021.

 97. Qihao Zhu, Zeyu Sun, Yuanan Xiao, Wenjie Zhang, Kang Yuan, Yingfei Xiong, Lu Zhang. A Syntax-Guided Edit Decoder for Neural Program Repair. ESEC/FSE'21: ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, August 2021.

 98. R.Zhu, X-X.He, J-H.Xie,Z-J.Zhang, P.Wang*. "An Improved RFID-based Authentication Protocol for Rail Transit". 2020 IEEE 14th International Conference on Big Data Science and Engineering (BigDataSE), 2020.(EI检索)

 99. R. Zhu, M. Ma, P. Wang. "RAGA: Relation-aware Graph Attention Networks for Global Entity Alignment". Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2021.(EI检索)

 100. Yao Zhu, Hongzhi Liu, Yingpeng Du, Zhonghai Wu, IFSpard: An Information Fusion-based Framework for Spam Review Detection, 30th International World Wide Web Conference (WWW’21), 2021

 101. Yao Zhu, Hongzhi Liu, Zhonghai Wu, Yingpeng Du, Relation-Aware Neighborhood Matching Model for Entity Alignment[C], 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI’21), 2021

 102. Zhuo Tian, YIfeng Chen, Lei Zhang. An Asynchronous Algorithm to Reduce the Number of Data Exchanges[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing(ICA3PP’19).

 103. Zhuo Tian, YIfeng Chen, Lei Zhang. An Asynchronous Algorithm for Optimizing the Communication Performance[C]. Proceedings of the IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications(ISPA’19).

 104. Bei Wang, Yifeng Chen and Chaofeng Hou. A Communication-Avoiding Algorithm for Molecular Dynamics Simulation[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing(ICA3PP’19).

 105. Bei Wang, Yifeng Chen, Chaofeng Hou. Communication Optimization Strategy for Molecular Dynamics Simulation on Sunway TaihuLight[C]. Proceedings of the 22st IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications(HPCC’20)

 106. Yifeng Chen, Bei Wang, Xiaolin Wang. Extending MapReduce Framework with Locality Keys[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Principles and Practice of Parallel Programming (PPOPP’21)


四、中文期刊

 1. 董春涛,沈晴霓,罗武,吴鹏飞,吴中海,SGX应用支持技术研究进展,《软件学报》,32(1):137-166,2021

 2. 申博、张伟、赵海燕等:基于互联网群体智能的拼图问题求解. 中国科学: 信息科学, 2021, 51: 206–230, doi: 10.1360/ SSI-2019-0150

 3. 姜佳君、陈俊洁、熊英飞:软件缺陷自动修复技术综述. 软件学报,32(9):2665-2690.

 4. 李念语、刘坤、陈正胤、焦文品:一种基于分层适应逻辑的自适应系统实现框架,《软件学报》专刊“面向非确定性的软件质量保障方法与技术”,2021,32(7):1957-1977。

 5. 曹东刚、薛栋梁、麻志毅:矽璓:一款面向工业物联场景的泛在操作系统. 中国计算机学会通讯,17卷,6期,2021年6月

 6. 武家伟、孙艳春:基于知识图谱和社交媒体的问诊推荐系统,《计算机学报》发表

 7. 蒋逸、张伟、王 佩、张馨月、梅 宏:基于互联网群体智能的知识图谱构造方法. 软件学报.

 8. 沈琦、钱莹、邹艳珍、伍仕骏、谢冰:融合代码与文档的软件功能特征挖掘方法. 软件学报, 2021, 32(4):1023-1038.

 9. 曹英魁、孙泽宇、邹艳珍、谢冰:一种结构信息增强的代码修改自动转换方法. 软件学报. ,2021,32(4):1006-1022.

 10. 李玫、高庆、马森、张世琨、胡文蕙、张兴明:面向代码相似性检测的相似哈希改进方法, 软件学报, 2021,32(7):2242-2259

 11. 王利朋、高健博、李青山、陈钟:"应用区块链的多接收者多消息签密方案." 软件学报 32, no. 11 (2021): 3606-3627.

 12. 王利朋、关志、李青山、陈钟、胡明生:区块链数据安全服务综述,软件学报,

2021,1-35

 1. 吴振豪、高健博、李青山、陈钟:数据安全治理中的安全技术研究[J].信息安全研究,2021,7(10):907-914.

 2. 张大庆,牛凯,张扶桑,Wi-Fi无接触感知系统中的位置依赖性问题:理论与探索,《中国计算机学会通讯》, 17(2):10-18,2021

 3. 常兆心,张扶桑,牛凯,张大庆, 基于LoRa信号的行走距离和方向估计, 《计算机学报》,44(5):999-1012,2021

 

五、国内会议

 1. 朱政烨、高鑫、吴仍裕、周强、王亚沙、赵俊峰:基于数据挖掘和文本分类的深圳院前急救效率分析. PCC2021: 已录用.

 2. 金玉杰、初旭、王亚沙、赵俊峰:变分推断域适配驱动的城市街景语义分割. PCC2021: 已录用.

 3. 王程远、余志浩、杨钊、马连韬、王亚沙、赵俊峰:一种针对医疗报告单图像的数据提取方法. PCC2021: 已录用.

 4. 王选良、马钧轶、王亚沙、赵俊峰:深度神经网络增强的时变参数传播模型及其在COVID-19第二轮疫情预测上的应用. PCC2021: 已录用

 5. 单中原、杨恺、赵俊峰、王亚沙、徐涌鑫:一种增量式本体模型与数据模式映射的图谱实例模型构建演化方法,第十七届全国普适计算学术会议(PCC 2021), 2021年12月

 6. 徐涌鑫、赵俊峰、王亚沙、谢冰、杨恺:时序知识图谱表示学习研究综述,第十七届全国普适计算学术会议(PCC 2021), 2021年12月.

 7. 韩佳良、韩宇栋、刘譞哲、赵耀帅、冯迪:基于云-端融合的个性化推荐服务

  系统,2021中国数字服务计算大会。

 8. 张佳琪、孙艳春(通讯作者)、黄罡: 一种基于开源社区分析的API案例推荐

  服务. 被NCSC2021录用,并被推荐到《计算机学报》发表。