论文

    一、国际顶级期刊、会议

1. Junshuai Song, Xiongcai Luo, Jun Gao, Chang Zhou, Hu Wei, Jeffrey Xu Yu: UniWalk: Unidirectional Random Walk Based Scalable SimRank Computation over Large Graph. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 30(5): 992-1006 (2018)

2. Xuanzhe Liu, Huoran Li, Xuan Lu, Tao Xie, Qiaozhu Mei, Feng Feng, Hong Mei. Understanding Diverse Usage Patterns from Large-Scale Appstore-Service Profiles. IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 44, No. 4, pp. 384-411, 2018. (CCF A类、Featured as a spotlight paper)

3. Yun Ma, Xuanzhe Liu, Yi Liu, Yunxin Liu, Gang Huang. A Tale of Two Fashions: An Empirical Study on the Performance of Native Apps and Web Apps on Android. IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 17, No. 5, pp. 990-1003, 2018. CCF A类)

4. Zhengheng Yuan; Xiaohong Chen; Jing, Liu; Yijun Yu; Haiying Sun; Tingliang Zhou; Zhi Jin, Simplifying the Formal Verification of Safety Requirements in Zone Controllers through Problem Frames and Constraints based Projection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, DOI: 10.1109/TITS.2018.2869633

5. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang , ... & Zhaopeng Qiu. (2018). Multi-Task Allocation in Mobile Crowd Sensing with Individual Task Quality Assurance. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018. (CCF A)

6. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Sumi Helal. Energy Saving Techniques in Mobile Crowd Sensing: Current State and Future Opportunities. IEEE Communications Magazine (2018). (Impact Factor: 9.3, SCI一区)

7. Youwei Zeng, Dan Wu, Ruiyang Gao, Tao Gu, Daqing Zhang. FullBreathe: Full Human Respiration Detection Exploiting Complementarity of CSI Phase and Amplitude of WiFi Signals. IMWUT 2(3): 148:1-148.19 (2018) (CCF A)

8. Fusang Zhang, Daqing Zhang, Jie Xiong, Hao Wang, Kai Niu, Beihong Jin, Yuxiang Wang. From Fresnel Diffraction Model to Fine-grained Human Respiration Sensing with Commodity WiFi Devices. IMWUT 2(1): 53:1-53.23 (2018) (CCF A)

9. Xiang Li, Daqing Zhang, Jie Xiong, Yue Zhang, Shengjie Li, Yasha Wang, Hong Mei. Training-Free Human Vitality Monitoring Using Commodity Wi-Fi Devices. IMWUT 2(3): 121:1-121.25(2018) (CCF A)

10. Hong Mei, Yao Guo, "Toward Ubiquitous Operating Systems: A Software-Defined Perspective", IEEE Computer, Vol. 51, No. 1, pp. 50-56, January 2018.

11. Chang Zhou, Jinze Bai, Junshuai Song, Xiaofei Liu, Zhengchao Zhao, Xiusi Chen, Jun Gao: ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation. AAAI 2018

12. Junjie Chen, Wenxiang Hu, Lingming Zhang, Dan Hao, Sarfraz Khurshid, Lu Zhang, “Learning to Accelerate Symbolic Execution via Code Transformation,” Proceedings of 32th European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP 2018), 16-21 July 2018, pp. 6:1-6:27.

13. Ming Wen, Junjie Chen, Rongxin Wu, Dan Hao, Shing-Chi Cheung: Context-aware patch generation for better automated program repair. ICSE 2018: 1-11

14. Junjie Chen, Yiling Lou, Lingming Zhang, Jianyi Zhou, Xiaoleng Wang, Dan Hao and Lu Zhang, “Optimizing Test Prioritization via Test Distribution Analysis,” Proceedings of 26th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), November 4-9, 2018, pp. 656-667.

15. Mengwei Xu, Xuanzhe Liu, Yunxin Liu, Felix Xiaozhu Lin. DeepCache: Principled Cache for Mobile Deep Learning. Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom 2018) , New Delhi, India, Oct 29-Nov 2, 2018. CCF A类)

16. Yun Ma, Ziniu Hu, Yunxin Liu, Tao Xie, Xuanzhe Liu. Aladdin: Automating Release of Deep-Link API on Android. Proceedings of the Web Conference (WWW 2018), pp. 1469-1478, Lyon, France, April 23-27, 2018. CCF A类)

17. Zhenpeng Chen, Xuan Lu, Wei Ai, Huoran Li, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu. Through a Gender Lens: Learning Usage Patterns of Emojis from Large-Scale Android Users. Proceedings of the Web Conference (WWW 2018), pp. 763-772, France, April 23-27, 2018. CCF A类)

18. Liwei Guo, Tiantu Xu, Mengwei Xu, Xuanzhe Liu, Felix Xiaozhu Lin. Power Sandbox: Rethinking OS Support for Power Awareness. Proceedings of the 13th European Conference on Computer Systems (CCF B类,EuroSys 2018), pp. 1-15, Porto, Portugal, April 23rd-26th, 2018.

19. Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo, Shuai Lu, Zhi Jin. Summarizing Source Code with Transferred API Knowledge, 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI-2018): 2269-2275

20. Yuanduo He, Jialiang Pei, Xu Chu, Yasha Wang, Zhu Jin, and Guangju Peng. Characteristic Subspace Learning for Time Series Classification, The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2018). (CCF B)

21. Jiajun Jiang, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Qing Gao, Xiangqun Chen. Shaping Program Repair Space with Existing Patches and Similar Code. ISSTA'18: International Symposium on Software Testing and Analysis, July 2018.

22. Yuhao Zhang, Yifan Chen, Shing-Chi Cheung, Yingfei Xiong, Lu Zhang, “An Empirical Study on TensorFlow Program Bugs,” Proceedings of International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2018), 16-21 July, 2018, pp. 129-140.

23. Yingfei Xiong, Xinyuan Liu, Muhan Zeng, Lu Zhang and Gang Huang, “Identifying Patch Correctness in Test-Based Program Repair,” Proceedings of 40th International Conference on Software Engineering (ICSE 2018), May 2018, pp. 789-799.

24. Shurui Zhou, Ştefan Stănciulescu, Olaf Leenich, Yingfei Xiong, Andrzej Wąsowski, Christian Kästner. Identifying Features in Forks. ICSE'18: 40th International Conference on Software Engineering, Gothenburg, Sweden, May 2018.

25. Feifei Tu, Jiaxin Zhu, Qimu Zheng, and Minghui Zhou. Be Careful of When: An Empirical Study on Time-Related Misuse of Issue Tracking Data. FSE’2018, pp307-318

26. Feng Dong, Haoyu Wang, Li Li, Yao Guo, Tegawendé F. Bissyandé, Tianming Liu, Guoai Xu and Jacques Klein, "FraudDroid: Automated Ad Fraud Detection for Android Apps", FSE 2018, Lake Buena Vista, Florida, Nov 2018. (A类会议)

27. Lijun Yu, Dawei Zhang, Xiangqun Chen, and Xing Xie. MOBA-Slice: A Time Slice Based Evaluation Framework of Relative Advantage between Teams in MOBA Games. The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018).

28. Long Guo, Dongxiang Zhang, Yuan Wang, Huayu Wu, Bin Cui and Kian-Lee Tan: "CO2: Inferring Personal Interests From Raw Footprints by Connecting the Offline World with the Online World", ACM Transactions on Information Systems, 2018

29. Jiawei Jiang, Bin Cui, Ce Zhang and Fangcheng Fu: "DimBoost: Boosting Gradient Boosting Decision Tree to Higher Dimensions", SIGMOD 2018

30. Jiawei Jiang, Fangcheng Fu, Tong Yang and Bin Cui: "SketchML: Accelerating Distributed Machine Learning with Data Sketches", SIGMOD 2018

31. Yingxia Shao, Kai Lei, Lei Chen, Zi Huang, Bin Cui, Zhongyi Liu, Yunhai Tong, Jin Xu: Fast Parallel Path Concatenation for Graph Extraction. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 29(10): 2210-2222 (2017)

32. Fei Jiang, Lei Zheng, Jin Xu, and Philip S Yu. Fi-grl: Fast inductive graph representation learning via projection-cost preservation. In IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2018). IEEE, 2018.

33. Yang Jing, Wu, Ranfeng, Wang Zhiyu, Pan Linqiang, Zhang Qiang, Lu Zuhong, Zhang Cheng, Entropy-Driven DNA Logic Circuits Regulated by DNAzyme, Nucleic Acids Research, 2018. (SCI一区, IF: 11.56)

34. Jiangtao Wang, Leye Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Linghe Kong. Task Allocation in Mobile Crowd Sensing: State of the Art and Future Opportunities. IEEE Internet of Things Journal, 2018. (Impact Factor: 5.9SCI一区)

35. Jiabao Lin, Hanpin Wang: The Complexity of Boolean Holant Problems with Nonnegative Weights. SIAM J. Comput. 47(3) (2018), pp798-828      二、国际期刊

1. Jiannan Yang, Hanpin Wang, and Yongzhi Cao, Tractable queries on big data via preprocessing with logarithmic-size output, Knowledge and Information Systems, 56 (2018), 141-163.

2. Taolue Chen, Tingting Han, and Yongzhi Cao, Polynomial-time algorithms for computing distances of fuzzy transition systems, Theoretical Computer Science, 727 (2018), 24-36.

3. Ruihuan Du, Jiannan Yang, Yongzhi Cao, and Hanping Wang, Personalized graph pattern matching via limited simulation, Knowledge-Based Systems, 141 (2018), 31-43.

4. Junshuai Song, Xiongcai Luo, Jun Gao, Chang Zhou, Hu Wei, Jeffrey Xu Yu: UniWalk: Unidirectional Random Walk Based Scalable SimRank Computation over Large Graph. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 30(5): 992-1006 (2018)

5. Xuanzhe Liu, Huoran Li, Xuan Lu, Tao Xie, Qiaozhu Mei, Feng Feng, Hong Mei. Understanding Diverse Usage Patterns from Large-Scale Appstore-Service Profiles. IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 44, No. 4, pp. 384-411, 2018. (CCF A类、Featured as a spotlight paper)

6. Yun Ma, Xuanzhe Liu, Yi Liu, Yunxin Liu, Gang Huang. A Tale of Two Fashions: An Empirical Study on the Performance of Native Apps and Web Apps on Android. IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 17, No. 5, pp. 990-1003, 2018. CCF A类)

7. Xuanzhe Liu, Yun Ma, Meihua Yu, Yunxin Liu, Gang Huang, Hong Mei. i-Jacob: An Internetware-Oriented Approach to Optimizing Computation-Intensive Mobile Web Browsing. ACM Transactions on Internet Technology, Volume 18, Issue 2, Article No. 14, 23 pages. January 2018. (CCF B类,Featured as a cover article)

8. Xin Zhou, Kaidong Wu, Huaqian Cai, Shuai Lou, Ying Zhang, Gang Huang: LogPruner: detect, analyze and prune logging calls in Android apps. SCIENCE CHINA Information Sciences 61(5): 050107:1-050107:3 (2018)

9. Wenpin Jiao, Yanchun Sun. A Values-driven Self-Organization Mechanism for Automating Multi-Agent Coordination. Computational Intelligence, v 34, n 2, p 635-678, May 2018.

10. Zhengheng Yuan; Xiaohong Chen; Jing, Liu; Yijun Yu; Haiying Sun; Tingliang Zhou; Zhi Jin, Simplifying the Formal Verification of Safety Requirements in Zone Controllers through Problem Frames and Constraints based Projection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, DOI: 10.1109/TITS.2018.2869633

11. Hongjie Fan; Zhiyi Ma; Dianhui Wang; Junfei Liu. Handling distributed XML queries over large XML data based on the MapReduce framework. Information SciencesVolume 453, July 2018, Pages 1–20.

12. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang , ... & Zhaopeng Qiu. (2018). Multi-Task Allocation in Mobile Crowd Sensing with Individual Task Quality Assurance. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018. (CCF A)

13. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Sumi Helal. Energy Saving Techniques in Mobile Crowd Sensing: Current State and Future Opportunities. IEEE Communications Magazine (2018). (Impact Factor: 9.3, SCI一区)

14. Yingkui CAO, Yanzhen ZOU, Yuxiang LUO, Bing XIE, Junfeng ZHAO. Toward accurate link between code and software documentation. SCIENCE CHINA Information Sciences. May 2018, Vol. 61, 050105:1–050105:15.

15. Youwei Zeng, Dan Wu, Ruiyang Gao, Tao Gu, Daqing Zhang. FullBreathe: Full Human Respiration Detection Exploiting Complementarity of CSI Phase and Amplitude of WiFi Signals. IMWUT 2(3): 148:1-148.19 (2018) (CCF A)

16. Fusang Zhang, Daqing Zhang, Jie Xiong, Hao Wang, Kai Niu, Beihong Jin, Yuxiang Wang. From Fresnel Diffraction Model to Fine-grained Human Respiration Sensing with Commodity WiFi Devices. IMWUT 2(1): 53:1-53.23 (2018) (CCF A)

17. Xiang Li, Daqing Zhang, Jie Xiong, Yue Zhang, Shengjie Li, Yasha Wang, Hong Mei. Training-Free Human Vitality Monitoring Using Commodity Wi-Fi Devices. IMWUT 2(3): 121:1-121.25(2018) (CCF A)

18. Hong Mei, Yao Guo, "Toward Ubiquitous Operating Systems: A Software-Defined Perspective", IEEE Computer, Vol. 51, No. 1, pp. 50-56, January 2018.

19. Pengfei Yuan, Yao Guo, Lu Zhang, Xiangqun Chen, Hong Mei,"Building Application-Specific Operating Systems: A Profile-Guided Approach", Science in China, 2018.

20. Yongsheng Rao, Jingzhong Zhang, Yu Zou, Yanchun Sun, Xiangping Chen, Songhua Xu. An advanced operating environment for mathematics education resources. SCIENCE CHINA, Information Sciences, January 2018, Vol.61: 1-3.

21. Jin Xu, Xiaoli Qiang, Kai Zhang, Cheng Zhang, Jing Yang. A DNA computing model for the graph vertex coloring problem based on a probe graph. Engineering 4(2018) 61-77.

22. Hongyu Wang, Jin Xu, Mingyuan Ma, Hongyan Zhang. A New Type of Graphical Passwords Based On Odd-elegant Labeled Graphs. Security and Communication Networks. 2018.

23. Hongyu Wang, Jin Xu, Bing Yao. On Generalized Total Graceful labellings, Ars Combina. volume 139 July 2018.  

24. Hongyu WangZepeng Li, Jin Xu. The Cryptography Models Designed By Double Odd Labelling Of TreesUtilitas Mathematica. 106 (2018): 223-232.

25. Yang Jing, Wu, Ranfeng, Wang Zhiyu, Pan Linqiang, Zhang Qiang, Lu Zuhong, Zhang Cheng, Entropy-Driven DNA Logic Circuits Regulated by DNAzyme, Nucleic Acids Research, 2018. (SCI一区, IF: 11.56)

26. Long Guo, Dongxiang Zhang, Yuan Wang, Huayu Wu, Bin Cui and Kian-Lee Tan: "CO2: Inferring Personal Interests From Raw Footprints by Connecting the Offline World with the Online World", ACM Transactions on Information Systems, 2018

27. Yingxia Shao, Kai Lei, Lei Chen, Zi Huang, Bin Cui, Zhongyi Liu, Yunhai Tong, Jin Xu: Fast Parallel Path Concatenation for Graph Extraction. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 29(10): 2210-2222 (2017)

28. Jiangtao Wang, Leye Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Linghe Kong. Task Allocation in Mobile Crowd Sensing: State of the Art and Future Opportunities. IEEE Internet of Things Journal, 2018. (Impact Factor: 5.9SCI一区)

29. Jiabao Lin, Hanpin Wang: The Complexity of Boolean Holant Problems with Nonnegative Weights. SIAM J. Comput. 47(3) (2018), pp798-828

30. Yuxin Jing, Hanpin Wang, Yu Huang, Lei Zhang, Yongzhi Cao: A Modeling Language for MapReduce Programing in a Storage System Perspective, Signal Processing Systems, 90(8-9):1133-1150(2018)

31. Zheng, Z., Cheng, H., Zhang, Z., Zhao, Y., & Wang, P*. (2018). “An Alternative Method for Understanding User-Chosen Passwords”. Security and Communi­cation Networks, 2018. (SCI检索,CCF C类期刊,中科院4)

32. P. Wang, M. Ma*, and C.-H. Chu, “Long-Term Event Processing over Data Streams in Cyber-Physical Systems”, ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, 2018. SCI检索)

33. M. Ma, P. Wang*, and C.-H. Chu, “Redundant Reader Elimination in Large-Scale Distributed RFID Networks,” IEEE Internet of Things Journal, 2018. (SCI检索,中科院1)


     三、国际会议

1. Junming Ma, Bo An, Xiangqun Chen, Donggang Cao, DistGear: A Lightweight Event-driven Framework for Developing Distributed Applications, The 42nd IEEE International Conference on Computers Software and Applications (COMPSAC2018), Tokyo, Japan, Jul 23-27, 2018

2. Yan Li, Junming Ma, Bo An, Donggang Cao, BDViewer - A Web-Based Big Data Processing and Visualization Tool, The 42nd IEEE International Conference on Computers Software and Applications (COMPSAC2018), Tokyo, Japan, Jul 23-27, 2018

3. Yehong Zhong, Junming Ma, Bo An and Donggang Cao, A Case of Automatically Deploying and Scaling Out Distributed Systems on the Cloud from Scratch,The 9th International Workshop on Joint Cloud Computing (JCC2018), Bamberg, Germany, Mar 26-29, 2018, pp. 234-239, DOI 10.1109/SOSE.2018.00039

4. Junming Ma, Bo An, Donggang Cao and Xiangqun Chen, Comparing Container-based Microservices and Workspace as a Service: Which One to Choose?, The 9th International Workshop on Joint Cloud Computing (JCC2018), Bamberg, Germany, Mar 26-29, 2018, pp. 240-245, DOI 10.1109/SOSE.2018.00040

5. Chang Zhou, Jinze Bai, Junshuai Song, Xiaofei Liu, Zhengchao Zhao, Xiusi Chen, Jun Gao: ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation. AAAI 2018

6. Abba Garba, Zhi Guan, Anran Li, Zhong Chen. Analysis of Man-in-the-middle Attack on Bitcoin Address. Secrypt 2018.

7. Ming Wen, Junjie Chen, Rongxin Wu, Dan Hao, Shing-Chi Cheung:Context-aware patch generation for better automated program repair. ICSE 2018: 1-11

8. Mengwei Xu, Xuanzhe Liu, Yunxin Liu, Felix Xiaozhu Lin. DeepCache: Principled Cache for Mobile Deep Learning. Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom 2018) , New Delhi, India, Oct 29-Nov 2, 2018. CCF A类)

9. Xuanzhe Liu, Yun Ma, Felix Xiaozhu Lin. Rethinking Resource Management in Mobile Web: Measurement, Deployment, and Runtime. Proceedings of the 38th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2018), July 2 – 5, 2018, Vienna, Austria.CCF B类,invited visionary paper

10. Yun Ma, Ziniu Hu, Yunxin Liu, Tao Xie, Xuanzhe Liu. Aladdin: Automating Release of Deep-Link API on Android. Proceedings of the Web Conference (WWW 2018), pp. 1469-1478, Lyon, France, April 23-27, 2018. CCF A类)

11. Zhenpeng Chen, Xuan Lu, Wei Ai, Huoran Li, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu. Through a Gender Lens: Learning Usage Patterns of Emojis from Large-Scale Android Users. Proceedings of the Web Conference (WWW 2018), pp. 763-772, France, April 23-27, 2018. CCF A类)

12. Liwei Guo, Tiantu Xu, Mengwei Xu, Xuanzhe Liu, Felix Xiaozhu Lin. Power Sandbox: Rethinking OS Support for Power Awareness. Proceedings of the 13th European Conference on Computer Systems (CCF B类,EuroSys 2018), pp. 1-15, Porto, Portugal, April 23rd-26th, 2018.

13. Yang Liu, Zhengyin Chen and Wenpin Jiao. A Multi-Goal Oriented Approach for Adaptation Rules Generation. 25th Asia-Pacific Software Engineering Conference, 4-7 December 2018, Nara, Japan.

14. Nianyu Li, Di Bai, Yiming Peng, Zhuoqun Yang and Wenpin Jiao. Verifying Stochastic Behaviors of Decentralized Self-Adaptive Systems: A Formal Modeling and Simulation Based Approach. The 2018 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security, 16 - 20 July 2018, Lisbon, Portugal pp.67-74.

15. Yang Liu, Di Bai, Wenpin Jiao. Generating Adaptation Rules of Software Systems: A Method Based on Genetic Algorithm. 10th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2018), February 26-28, 2018, Macau, China

16. Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo, Shuai Lu, Zhi Jin. Summarizing Source Code with Transferred API Knowledge, 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI-2018): 2269-2275

17. Christos Tsigkanos, Nianyu Li, Zhi Jin, Zhenjiang Hu and Carlo Ghezzi, On Early Statistical Requirements Validation of Cyber-Physical Space Systems, 2018 ACM/IEEE 4th International Workshop on Software Engineering for Smart Cyber-Physical Systems (ACM SEsCPS@ICSE 2018): 13-18

18. Puwei Wang, Xiaohe Liu, Jinchuan Chen, Ying Zhan, Zhi Jin: QoS-aware service composition using blockchain-based smart contracts, 2018 ACM/IEEE 40th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE Companion Volume 2018): 296-297

19. Yuxia Zhang, Xin Tan, Minghui Zhou, Zhi Jin: Companies' domination in FLOSS development: an empirical study of OpenStack, 2018 ACM/IEEE 40th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE Companion Volume 2018): 440-441

20. Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo and Zhi Jin, Deep Code Comment Generation, Proceedings of ACM/IEEE International Conference on Program Comprehension (ICPC 2018): 200-210, May 27-28, 2018, Gothenburg, Sweden (ACM Distinguished Paper Award)

21. Zhao Meng, Lili Mou, Zhi Jin: Towards Neural Speaker Modeling in Multi-Party Conversation: The Task, Dataset, and Models, The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18): 8121-8122, 2018

22. Tian Liu, Chaoyi Wang, Wei Xu: Balanced Random Constraint Satisfaction: Phase Transition and Hardness. FAW 2018, 238-250

23. Yanwei Bai; Zhiyi Ma. A Distributed System Monitoring Tool with Virtual Reality. CSAE2018

24. Jinyang Liu, Zhiyi Ma. Design of an API Recommendation System in Android Programming. ICCEE2018(http://www.iccee.org/) to be held in Tokyo, Japan on October 12-14, 2018.

25. Hongqiang Li, Zhiyi Ma, Hongjie Fan, Junfei Liu. An Efficient Approach based on Image Pixel and Semantic Features Towards Video Retrieval. 2nd International Conference on Imaging, Signal Processing and Communication2018,46-53

26. Hongjie Fan, Zhiyi Ma, Hongqiang Li, Dongsheng Wang, Junfei Liu. Enhanced Answer Selection in CQA using Multi-Dimensional Features Combination. Tsinghua Science and Technology, DOI: 10.26599/TST.2018.9010050, Online: 01 February 2018

27. Zhiyi Ma, Huihong He, Jinyang Liu and Xiao He. Analysis of the Evolution of the UML metamodel. MODELSWARD 2018, 356-363.

28. Zhiyi Ma, Jinyang Liu and Xiao He. An Approach to Modeling Microservice Solutions. Information Science and Applications 2018. ICISA 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 514. p533-p542,Springer, Singapore.

29. Zhiyi Ma, Xiaoxi Wang, Hongjnie Che, Jinyang Liu, Xiao He. A Metamodel For Sensor-Based Mobile Applications. 12th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2018), Almaty, Kazakhstan.

30. Jialun Shao, Yanchun Sun. A Recommendation Service for Programming Study Based on Stack Overflow. In Proceedings of IEEE SERVICES 2018, San Francisco, USA, July 2-7, 2018.    

31. Yuanduo He, Jialiang Pei, Xu Chu, Yasha Wang, Zhu Jin, and Guangju Peng. Characteristic Subspace Learning for Time Series Classification, The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2018). (CCF B)

32. Yuanduo He, Chu Xu, Guangju Peng, Yasha Wang, Zhu Jin, and Xiaorong Wang. "Mining Rules from Real-Valued Time Series: A Relative Information-Gain-Based Approach." The 42nd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2018), pp. 388-397. IEEE, 2018. (CCF C)

33. Jingyue Gao, Yasha Wang, Xu Chu, Yuanduo He, and Ziqing Mao. Context-aware powerlet-based energy disaggregation. The 22nd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2018), 236–247. Springer. (CCF C)

34. Yanzhen Zou, Chunyang Ling, Zeqi Lin, Bing Xie. Graph Embedding based Code Search in Software Project. The Tenth Asia-Pacific Symposium on Internetware, Beijing, China, September 16, 2018. (Best Paper Award)

35. Yanzhen Zou, Yingkui Cao, Bing Xie. An Exploratory Study on Codes in Heterogeneous Software Documents. The Tenth Asia-Pacific Symposium on Internetware, Beijing, China, September 16, 2018.

36. Ruru Yue, Zhe Gao, Na Meng, Yingfei Xiong, Xiaoyin Wang, David Morgenthaler. Automatic Clone Recommendation for Refactoring Based on the Present and the Past . ICSME'18: 34th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution, September 2018.

37. Jiajun Jiang, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Qing Gao, Xiangqun Chen. Shaping Program Repair Space with Existing Patches and Similar Code. ISSTA'18: International Symposium on Software Testing and Analysis, July 2018.

38. Shurui Zhou, Ştefan Stănciulescu, Olaf Leenich, Yingfei Xiong, Andrzej Wąsowski, Christian Kästner. Identifying Features in Forks. ICSE'18: 40th International Conference on Software Engineering, Gothenburg, Sweden, May 2018.

39. Yingfei Xiong, Bo Wang, Guirong Fu, Linfei Zang. Learning to Synthesize. GI'18: Genetic Improvment Workshop, May 2018.

40. Kai Niu, Fusang Zhang, Jie Xiong, Xiang Li, Enze Yi, Daqing Zhang. Boosting fine-grained activity sensing by embracing wireless multipath effects. CoNEXT 2018: International Conference on emerging Networking Experiments and Technologies (CCF B)

41. Shengjie Li, Xiang Li, Qin Lv, Guiyu Tian and Daqing Zhang. WiFit: Ubiquitous Bodyweight Exercise Monitoring with Commodity Wi-Fi Devices. The 15th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (CCF C)

42. Yue Zhang, Xiang Li, Shengjie Li , Jie Xiong, Daqing Zhang. WiVit: A Long-Term Human Vitality Monitoring System using Commodity WiFi. UbiComp/ISWC Adjunct 2018

43. Qingying Chen and Minghui Zhou. 2018. A neural framework for retrieval and summarization of source code. In Proceedings of the 33rd ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2018). ACM, New York, NY, USA, pp826-831.

44. Feifei Tu, Jiaxin Zhu, Qimu Zheng, and Minghui Zhou. Be Careful of When: An Empirical Study on Time-Related Misuse of Issue Tracking Data. FSE’2018, pp307-318

45. Yulin Xu, Minghui Zhou. A multi-level dataset of Linux Kernel Patchwork. MSR 2018.

46. Hong Mei, Yao Guo, "Operating Systems for Internetware: Challenges and Future Directions", ICDCS 2018, Vienna, Austria, July 2018.

47. Feng Dong, Haoyu Wang, Li Li, Yao Guo, Tegawendé F. Bissyandé, Tianming Liu, Guoai Xu and Jacques Klein, "FraudDroid: Automated Ad Fraud Detection for Android Apps", FSE 2018, Lake Buena Vista, Florida, Nov 2018. (A类会议)

48. Yuanchun Li, Ziyue Yang, Yao Guo, Xiangqun Chen, Yuvraj Agarwal, and Jason Hong, Automated Extraction of Personal Knowledge from Smartphone Push Notifications, IEEE Big Data 2018, Dec 2018.

49. Yao Guo, Junming Ma, Wenjun Wu, Xiangqun Chen, "Inferring UI States of Mobile Applications through Power Side Channel Exploitation", SecureComm 2018, Singapore, August 2018.

50. Yao Guo, Yuanchun Li, Ziyue Yang, Xiangqun Chen,"What's inside your app?: Understanding Feature Redundancy in Mobile Apps", International Conference on Program Comprehension (ICPC 2018), Gothenburg, Sweden, May 2018, pp. 266-276.

51. Haoyu Wang, Hao Li, Li Li, Yao Guo, Guoai Xu, "Why are Android Apps Removed From Google Play? A Large-scale Empirical Study",International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2018), Gothenburg, Sweden, May 2018, pp. 231-242.

52. Chengpeng Zhang, Haoyu Wang, Ran Wang, Yao Guo, Guoai Xu,"Re-checking App Behavior against App Description in the Context of Third-party Libraries",SEKE 2018, San Francisco, CA, July 2018.

53. Zeliang Kan, Haoyu Wang, Guoai Xu, Yao Guo, Xiangqun Chen,"Towards Light-weight Deep Learning Based Malware Detection",COMPSAC 2018, Tokyo, July 2018.

54. Pengfei Yuan, Yao Guo, Xiangqun Chen, Hong Mei,"Device-Specific Linux Kernel Optimization for Android Smartphones", IEEE MobileCloud 2018, Bamberg, Germany, March 2018, pp. 65-72.

55. Feng Dong, Haoyu Wang, Li Li, Yao Guo, Guoai Xu, Shaodong Zhang, "How do Mobile Apps Violate the Behavioral Policy of Advertisement Libraries?", In Proc of the 19th Intl Workshop on Mobile Computing Systems & Applications (HotMobile'18), Tampe, AZ, USA, February 2018, pp. 75-80.

56. Lijun Yu, Dawei Zhang, Xiangqun Chen, and Alexander Hauptmann. Traffic Danger Recognition With Surveillance Cameras Without Training Data. The 15th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance (AVSS 2018).

57. Lijun Yu, Dawei Zhang, Xiangqun Chen, and Xing Xie. MOBA-Slice: A Time Slice Based Evaluation Framework of Relative Advantage between Teams in MOBA Games. The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018).

58. Jiawei Jiang, Bin Cui, Ce Zhang and Fangcheng Fu: "DimBoost: Boosting Gradient Boosting Decision Tree to Higher Dimensions", SIGMOD 2018

59. Jiawei Jiang, Fangcheng Fu, Tong Yang and Bin Cui: "SketchML: Accelerating Distributed Machine Learning with Data Sketches", SIGMOD 2018

60. Zichen Wang, Tian Li, Yingxia Shao, Bin Cui: CUTE: Querying Knowledge Graphs by Tabular Examples. APWeb/WAIM (1) 2018: 461-465

61. Lele Yu, Lingyu Wang, Yingxia Shao, Long Guo, Bin Cui: GLM+: An Efficient System for Generalized Linear Models. BigComp 2018: 293-300

62. Fei Jiang, Lei Zheng, Jin Xu, and Philip S Yu. Fi-grl: Fast inductive graph representation learning via projection-cost preservation. In IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2018). IEEE, 2018.

63. Lei Zheng, Chun-Ta Lu Lu, Fei Jiang, Jiawei Zhang, and Philip S Yu. Spectral collaborative filtering. In ACM Conference On Recommender Systems (RecSys2018). ACM, 2018.

64. Fei Jiang, Lifang He, Yi Zheng, Enqiang Zhu, Jin Xu, and Philip S Yu. On spectral graph embedding: A non-backtracking perspective and graph approximation. In SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2018). SIAM, 2018.

65. M. Ma and D. Zhao, "Stochastic Alternating Direction Method of Multipliers with Conjugate Gradient," 2018 IEEE Third International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC), Guangzhou, China, 2018, pp. 310-316.

66. Yifan Zhang, Kan Zhang, Xinyi Zou. Structural brain network mining based on core theory. In IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC 2018). IEEE, 2018

67. Yingfei Xiong, Xinyuan Liu, Muhan Zeng, Lu Zhang and Gang Huang, “Identifying Patch Correctness in Test-Based Program Repair,” Proceedings of 40th International Conference on Software Engineering (ICSE 2018), May 2018, pp. 789-799.

68. Junjie Chen, Wenxiang Hu, Lingming Zhang, Dan Hao, Sarfraz Khurshid, Lu Zhang, “Learning to Accelerate Symbolic Execution via Code Transformation,” Proceedings of 32th European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP 2018), 16-21 July 2018, pp. 6:1-6:27.

69. Yuhao Zhang, Yifan Chen, Shing-Chi Cheung, Yingfei Xiong, Lu Zhang, “An Empirical Study on TensorFlow Program Bugs,” Proceedings of International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2018), 16-21 July, 2018, pp. 129-140.

70. Junjie Chen, Yiling Lou, Lingming Zhang, Jianyi Zhou, Xiaoleng Wang, Dan Hao and Lu Zhang, “Optimizing Test Prioritization via Test Distribution Analysis,” Proceedings of 26th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), November 4-9, 2018, pp. 656-667.

71. Jie Zhang, Shi Han, Dan Hao, Lu Zhang and Dongmei Zhang, “Automated Refactoring of Nested-IF Formulae in Spreadsheets,” Proceedings of 26th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), Industry Track, November 4-9, 2018, pp. 833-838.

72. Weijing Huang, Tengjiao Wang, Wei Chen, Siyuan Jiang, Kam-Fai Wong PhraseCTM: Correlated Topic Modeling on Phrases within Markov Random Fields. In Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational LinguisticsACL 2018. Melbourne, Australia, July 15 - 20, 2018

73. Binyang Li, Jun Xiang, Le Chen, Xu Han, Xiaoyan Yu, Ruifeng Xu, Tengjiao Wang, Kam-Fai Wong: The UIR Uncertainty Corpus for Chinese: Annotating Chinese Microblog Corpus for Uncertainty Identification from Social Media. In Proceedings of the 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 7-12 May 2018, Miyazaki (Japan).

74. Jing Chen, Dechuan Yang, Xilian Li, Wei Chen, Tengjiao Wang. Peperomia at SemEval-2018 Task 2: Vector Similarity Based Approach for Emoji Prediction.SemEval@NAACL-HLT 2018: 428-432

75. Lei Gai, Xiaoming Wang, Tengjiao Wang. ROSIE: Runtime Optimization of SPARQL Queries over RDF Using Incremental Evaluation. In Proceedings of the KSEM (2) 2018: 117-131.

76. Weidong Zhang1, Lei Zhang2, Yifeng Chen, Asynchronous Parallel Dijkstra's Algorithm On Intel Xeon Phi Processor, ICA3PP 2018,

77. Hanpin Wang, Zhao Jin, Lei Zhang, Yuxin Jing, Yongzhi Cao: Reasoning about Cloud Storage Systems. DSC 2018: 107-114

78. Yuguang Xu, Hanpin Wang, Hongyu Wang: Complete Graph Random Number Generator and Symmetrical Design Scheme. DSC 2018: 379-385

79. W-L. Lin, M. Ma, D-S. Pan, and P. Wang*, “FacGraph: Frequent Anomaly Correlation Graph Mining for Root Cause Diagnose in Micro-Service Architecture”, IEEE International Performance Computing and Communications Conference. (EI检索, CCF C类会议)

80. P. He, M. Ma*, P. Wang*, “Regional Estimation Prior Network for Crowd Analyzing”, International Conference on Smart Computing and Communication (SmartCom), 2018. (EI检索, Dec. 10-12, 2018)

81. M-T. Bai, M. Ma*, P. Wang*, Y-X. Lin, “Travel-Time Prediction Methods: A Review”, International Conference on Smart Computing and Communication (SmartCom), 2018. (EI检索, Dec. 10-12, 2018)

82. J-B. Zhang, M. Ma*, P. Wang*, “Fast Implementation for SM4 Cipher Algorithm Based on Bit-Slice Technology”, International Conference on Smart Computing and Communication (SmartCom), 2018. (EI检索, Dec. 10-12, 2018)

83. W-L. Lin, F-H. Xu, M. Ma*, P. Wang*, “RBD: A Reference Railway Big Data System Model”, International Conference on Smart Computing and Communication (SmartCom), 2018. (EI检索, Dec. 10-12, 2018)

84. Ping Wang, Zijian Zhang, Ding Wang*. “Revisiting Anonymous Two-Factor Authentication Schemes for Multi-Server Environment”. Accepted by Inter­na­tional Conference on Information and Communications Security (EI检索,CCF C类会议)

85. Ling LIU, Ping WANG*, Bo ZHANG, Wei WEI. “Coordinated Control Method of Virtually Coupled Train Formation Based on Multi Agent Systems. The Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communi­cation and Applications, 25-28 October, 2018 (EI检索).

86. J-B. Zhang, P-K. Zheng, M. Ma, P. Wang*, “Toward Ubiquitous Environment: An Scalable Framework for Autonomous Service Composition”, in Proceedings of the IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), Oct 2018. (EI检索, CCF C类会议)

87. P. Wang, J-M. Xu, M. Ma*, W-L. Lin, D-S. Pan, Y. Wang and P-S. Chen, “CloudRanger: Root Cause Identification for Cloud Native Systems”, IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), 2018 (CCF C类会议)

88. Zhao Wang, the Teaching Design of "Dictionary Structure", 9th Annual International Conference on Computer Science Education: Innovation & Technology (CSEIT 2018) , Singapore, Oct 22nd - 23rd ,2018[C].pp74-78.     四、中文期刊

1. 杨卓群,金芝,面向环境与需求不确定性的系统自适应决策,《计算机研究与发展》,2018 Vol. 55 (5): 1014-1033,2018

2. 朱子骁, 邹艳珍, 华晨彦, 沈琦, 赵俊峰. 基于StackOverflow 数据的软件功能特征挖掘组织方法. 软件学报(数据驱动的软件智能化开发方法与技术专刊), 2018, 29(8): 2210-2225.

3. 张大庆,王皓,吴丹. 毫米级的WiFi无接触式感知:从模式到模型. 中国计算机学会通讯. 2018,14(1):18-25.

4. 赵天琪,赵海燕,张伟, 金芝; 基于模型的自适应方法综述;软件学报;2018, 29(1): 23-

5. 谭鑫,林泽燕,张宇霞,周明辉. 代码文件贡献组成模式的分析. 软件学报,29(8): 2283-2293,2018/8.

     

     五、国内会议

1. 王一博,彭广举,何远舵,王亚沙*,赵俊峰,王江涛. 基于领域偏好的可变时间窗口时序数据主题模式识别算法,第14届全国普适计算学术会议 (PCC 2018).

2. 施政彤,高峻逸,马连韬,王亚沙*,王江涛,唐雯. 基于智能手机多传感器综合的食物体积测量. 第14届全国普适计算学术会议(PCC2018).

3. 刘少钦,唐爽,赵俊峰*,王亚沙,卓琳.一种基于扩展主题模型的异常医疗处方检测方法, 第14届全国普适计算学术会议 (PCC 2018)